ΚΠΠ51: Καταλυτικές Επιφάνειες

Κωδικός ΘΕ: ΚΠΠ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Όταν ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει αυτή τη θεματική ενότητα, θα μπορεί να,
- περιγράφει τα δομικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένας στερεός καταλύτης
- περιγράφει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα δομικά υλικά ενός στερεού καταλύτη, ώστε να είναι κατάλληλος για συγκεκριμένες καταλυτικές διεργασίες
- εξηγεί πως μπορούν να αλλοιωθούν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά ενός στερεού καταλύτη, κατά τη διάρκεια μιας καταλυτικής διεργασίας
- αναφέρει και περιγράφει τις κύριες μεθόδους παρασκευής φορέων, μη στηριγμένων και στηριγμένων καταλυτών
- περιγράφει τη διεπιφάνεια «οξειδίου / υδατικού διαλύματος»
- επιλέγει τις κατάλληλες φυσικοχημικές μεθόδους προσδιορισμού συγκεκριμένων φυσικών, συνολικών χημικών ή επιφανειακών χημικών χαρακτηριστικών των στερεών καταλυτών
- περιγράφει τις βασικές αρχές, τις αντίστοιχες πειραματικές διατάξεις και τις αντίστοιχες πειραματικές διαδικασίες των κυριότερων μεθόδων προσδιορισμού φυσικών, συνολικών χημικών ή επιφανειακών χημικών χαρακτηριστικών των στερεών καταλυτών
- περιγράφει ποιοτικά και ποσοτικά την κινητική των αντιδράσεων στις καταλυτικές επιφάνειες, καθώς και την επίδραση των φαινομένων μεταφοράς μάζας και θερμότητας σε αυτήν
- περιγράφει τους πιο σημαντικούς τύπους καταλυτικών αντιδραστήρων
- επιλέγει τον καταλληλότερο εργαστηριακό καταλυτικό αντιδραστήρα για μια συγκεκριμένη μελέτη

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Δομή των στερεών καταλυτών
2. Σύνθεση των στερεών καταλυτών
3. Χαρακτηρισμός των καταλυτικών επιφανειών
4. Μηχανική των Καταλυτικών Αντιδράσεων

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu