ΚΠΠ50: Κατάλυση

Κωδικός ΘΕ: ΚΠΠ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών της Κατάλυσης, η γνωριμία με τον κόσμο των καταλυτών και των καταλυτικών αντιδράσεων και η μελέτη της εκδήλωσης του καταλυτικού φαινομένου από σημαντικές κατηγορίες καταλυτών που δρουν είτε διαλυμένοι σε κάποιο διαλύτη (ομογενής κατάλυση) είτε σε βιοχημικό περιβάλλον (ενζυμική κατάλυση) είτε ως στερεές επιφάνειες (ετερογενής κατάλυση). Επιπλέον, σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών της επιστήμης των επιφανειών, που σχετίζονται στενά με την Κατάλυση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα  πρέπει να μπορεί να,
- Παρουσιάζει αναλυτικά  τις βασικές έννοιες της ομογενούς, της ενζυμικής και ετερογενούς κατάλυσης (π.χ. δραστικότητα ,εκλεκτικότητα και σταθερότητα καταλυτών, μέτρα δραστικότητας και εκλεκτικότητας, δραστικές θέσεις, καταλυτικός κύκλος, απενεργοποίηση και αναγέννηση καταλυτών, γενικός μηχανισμός της καταλυτικής δράσης).
- Ταξινομεί τους καταλύτες και τις καταλυτικές αντιδράσεις σε σημαντικές κατηγορίες αντιδράσεων   και να παρουσιάζει σε βάθος  τις διάφορες  όψεις της καταλυτικής δράσης για κάθε κατηγορία καταλυτών ( π.χ. πρωτονιακή κατάλυση σε διαλύματα και καταλυτικές επιφάνειες, ομογενής κατάλυση με οργανομεταλλικά σύμπλοκα, ενζυμική κατάλυση, καταλυτική δράση των μετάλλων, των οξειδίων και των  σουλφιδίων).
- Παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και μεθόδους της  επιστήμης των επιφανειών και τις εφαρμογές της στην ετερογενή κατάλυση. 
- Εξηγεί τη συνεισφορά της κατάλυσης στη χημική βιομηχανία, στην καταστροφή ρυπογόνων ουσιών, στη βελτίωση των παραδοσιακών καυσίμων καθώς και  στην ανάπτυξη καυσίμων και διεργασιών φιλικών για το περιβάλλον.   
- Επιλέγει τον καταλληλότερο καταλύτη για μια συγκεκριμένη καταλυτική αντίδραση.
- Συνδυάζει διάφορα καταλυτικά υλικά για τη διεξαγωγή μιας  σύνθετης καταλυτικής διεργασίας. 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Ομογενής Κατάλυση
2. Ενζυμική Κατάλυση
3. Ετερογενής Κατάλυση
4. Επιστήμη Επιφανειών

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu