ΚΠΠ80 Διεργασίες Αντιρύπανσης

Κωδικός ΘΕ: ΚΠΠ80

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ:

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η εξοικείωση της/ου μεταπτυχιακής/ού φοιτήτριας/τή με προχωρημένες προσροφητικές, καταλυτικές και φωτοκαταλυτικές διεργασίες αντιρύπανσης, δηλαδή με διεργασίες καταστροφής ή δέσμευσης ουσιών που εκλύονται από στατικές πηγές (π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις) και κινητές πηγές (π.χ. οχήματα) και ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, καθώς και διεργασίες ελέγχου ρυπογόνων ουσιών που συναντάμε σε διάφορους τύπους αποβλήτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της θεματικής ενότητας, η/ο φοιτήτρια/ής θα πρέπει να:

 • Περιγράφει το σχηματισμό των κύριων αέριων και υγρών ρύπων που εκπέμπονται – αποβάλλονται από κινητές και στατικές πηγές και να εξηγεί την αναγκαιότητα ελέγχου της εκπομπής τους αναφέροντας τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των ρύπων στο περιβάλλον.
 • Περιγράφει τη δομή και τη σύσταση της διεπιφάνειας που αναπτύσσεται μεταξύ ενός προσροφητικού υλικού και της υδατικής φάσης.
 • Παρουσιάζει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά την προσρόφηση ουσιών από την αέρια και υγρή φάση στην επιφάνεια προσροφητικών υλικών.
 • Επιλέγει το κατάλληλο προσροφητικό υλικό για μια διεργασία αέριας ή υγρής αντιρύπανσης.
 • Προτείνει τις κατάλληλες τεχνολογίες προσρόφησης για εφαρμογή στις αντίστοιχες διεργασίες αντιρύπανσης.
 • Αναφέρει τις κύριες καταλυτικές και προσροφητικές μεθόδους πρωτογενούς ή δευτερογενούς ελέγχου της εκπομπής ρύπων, και να περιγράφει την λειτουργία τους.
 • Προτείνει καθιερωμένους (state of the Art) ή υποψήφιους καταλύτες για τις καταλυτικές μεθόδους ελέγχου της εκπομπής ρύπων, και να αιτιολογήσει την επιλογή τους βασιζόμενος στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο καταλύτης για δοσμένη μέθοδο ελέγχου, ρύπο και πηγή εκπομπής.
 • Αναφέρει υπάρχουσες αλλά και υποσχόμενες εφαρμογές της καταλυτικής καύσης τόσο για τον πρωτογενή όσο και για τον δευτερογενή έλεγχο των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και οι οργανικές πτητικές ενώσεις (VOCs).
 • Περιγράφει την επίδραση των χλωροφθορανθράκων (CFCs) στο στρατοσφαιρικό όζον και στην κλιματική αλλαγή και να αναφέρει καταλυτικές και μη καταλυτικές διεργασίες καταστροφής ή αξιοποίησης των αποθεμάτων CFCs.
 • Ορίζει βασικές έννοιες στο πεδίο της φωτοκατάλυσης και να περιγράφει φωτοκαταλυτικές διεργασίες για την επεξεργασία υγρών λυμάτων και πόσιμου νερού.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Καταλυτικές Διεργασίες  Αντιρύπανσης
 2. Προσροφητικές Διεργασίες Αντιρύπανσης

Διδακτικό υλικό: 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu