ΚΠΠ81 Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

Κωδικός ΘΕ: ΚΠΠ81

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας επιδιώκεται η εξοικείωση της/ου μεταπτυχιακής/ού φοιτήτριας/τή με προχωρημένες διεργασίες που σχετίζονται με την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η εξοικείωση της/ου φοιτήτριας/τή με τις βασικές λειτουργίες των διυλιστηρίων και κυρίως με εκείνες που στοχεύουν στην παραγωγή πετρελαϊκών καυσίμων φιλικών για το περιβάλλον (αποθείωση), με την παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, πράσινο ντίζελ, βιοαέριο) και με την παραγωγή, αποθήκευση και χρήση του υδρογόνου (μέσω κυψελίδων καυσίμου) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΚΠΠ81 προσδοκάται ότι οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν να:

 • Αναφέρουν τα βασικά σημεία της λειτουργίας ενός διυλιστηρίου καθώς και τα κύρια προϊόντα του.
 • Περιγράφουν την χημεία, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις από τους καταλύτες στις κύριες καταλυτικές διεργασίες ενός διυλιστηρίου (αναμόρφωση, ισομερείωση, καταλυτική πυρόλυση και υδρογονοπεξεργασία).
 • Αναδεικνύουν τη σημασία των βιοκαυσίμων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Περιγράφουν την παραγωγή των κυριότερων βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, ανανεώσιμο ντίζελ, βιοαέριο, συνθετικά υγρά καύσιμα από αεριοποίηση λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας, υγρά βιοκαύσιμα από υγροποίηση/πυρόλυση λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας, βιοκαύσιμα από μικροφύκη, βιο-υδρογόνο) και να συζητούν για τον ρόλο τους στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Προτείνουν τους κατάλληλους καταλύτες για τις διεργασίες παραγωγής βιοκαυσίμων.
 • Εξηγούν την αναγκαιότητα εισαγωγής του υδρογόνου στο ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη μας και να αναφέρουν τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.
 • Περιγράφουν την χημεία, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις από τους καταλύτες στις διεργασίες παραγωγής υδρογόνου από υδρογονάνθρακες (αναμόρφωση με ατμό ή με CO2, καταλυτική μερική οξείδωση και αυτόθερμη αναμόρφωση).
 • Περιγράφουν τις διεργασίες παραγωγής υδρογόνου οι οποίες βασίζονται στην ηλεκτρολυτική, θερμοχημική, ή φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

 1.  Παραγωγή Καθαρών Πετρελαϊκών Καυσίμων
 2.  Μέθοδοι Αξιοποίησης Βιομάζας για Παραγωγή Βιοκαυσίμων
 3.  Παραγωγή, Αποθήκευση, Μεταφορά και Χρήση του Υδρογόνου ως Εναλλακτικού Καυσίμου

Διδακτικό υλικό: 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu