ΜΣΜ62: Ειδικά Θέματα Μαθηματικών

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται:
2ο έτος

Συντονιστής Θ.Ε.: ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ62 «Ειδικά θέματα Μαθηματικών»,  οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Περιγράφουν με μαθηματικούς όρους διαδικασίες που εμφανίζονται σε προβλήματα φυσικής, βιοϊατρικών επιστημών και μηχανικής του συνεχούς μέσου.
 •  Αναγνωρίζουν και εκφράζουν τους κυρίαρχους μηχανισμούς  φυσικών και βιολογικών φαινομένων , συμπεριλαμβανομένων της ροής ρευστών, ροής αίματος, ηλεκτροχημικών παλμών των νεύρων, ανάπτυξη καρκινικών όγκων
 •  Αναλύουν, αναπαράγουν και να αναπτύσσουν μαθηματικά πρότυπα που αφορούν στις Φυσικές Επιστήμες, στην Ιατρική και στην Τεχνολογία, μέσα από εφαρμογές στην κυματική διάδοση και σκέδαση καθώς και στη μεταφορά θερμότητας και μάζας
 • Εφαρμόζουν αναλυτικές μεθόδους για την επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων  που περιγράφουν τα φαινόμενα (χωρισμό μεταβλητών , τεχνικές επίλυσης ολοκληρωτικών εξισώσεων, μέθοδοι διαταραχών, λογισμός μεταβολών κα.)
 •  Κάνουν παραμετρική μελέτη και να εξάγουν συμπεράσματα για την ευστάθεια και ακρίβεια ενός μοντέλου
 •  Να χρησιμοποιούν μαθηματικά πακέτα (π.χ. Mathematica, Matlab κα.) για να επιβεβαιώσουν τα παραγόμενα αποτελέσματα , να κάνουν προβλέψεις και να αναπτύξουν περεταίρω ένα μαθηματικό πρότυπο ή να διερευνήσουν μια διαδικασία.
 • Να κατασκευάσουν και να μελετήσουν ένα μοντέλο προσομοίωσης , χρησιμοποιώντας  Octave-Matlab
 • Να αξιολογήσουν ένα μαθηματικό πρότυπο μέσα από την εκτίμηση της λύσης του, όπως προκύπτει από την αναλυτική ή/και την αριθμητική επεξεργασία του και από το αντίστοιχο μοντέλο προσομοίωσης.

 

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ62 παρέχει στο φοιτητή:

 • Κίνητρα για εκπόνηση έρευνας σε θέματα μαθηματικής φυσικής, μηχανικής του συνεχούς μέσου και μαθηματικής  προτυποποίησης
 •  Εμπειρία και δυνατότητα για εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων στην προτυποποίηση   διεργασιών  διαφόρων επιστημονικών πεδίων
 •  Δυνατότητα να ανακαλύπτει το μαθηματικό πρότυπο που ενυπάρχει σε μια φυσική διαδικασία η φαινόμενο
 •  Ικανότητα να παρουσιάζει μια επιστημονική εργασία η  αποτέλεσμα σε επιστημονικό κοινό η σε λιγότερο εξειδικευμένο κοινό.
 •  Δεξιότητα να επικοινωνεί με επιστήμονες και μηχανικούς διάφορων ειδικοτήτων


- Δεξιότητα να επικοινωνεί με επιστήμονες και μηχανικούς διάφορων ειδικοτήτων

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:
1. Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Άλγεβρας, Ανάλυσης & Γεωμετρίας
2. Θέματα Μαθηματικής Φυσικής, Βιοϊατρικών Επιστημών & Μηχανικής των Συνεχών Μέσων
3. Ειδικά Θέματα Μαθηματικής Εκπαίδευσης
4. Ειδικά Θέματα Ιστορίας των Μαθηματικών

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu