ΜΣΜ50: Βασικές Θεωρίες & Μέθοδοι στα Μαθηματικά

Κωδικός ΘΕ: ΜΣΜ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η εμπέδωση βασικών μαθηματικών γνώσεων και τεχνικών από την Ανάλυση, την Γραμμική Άλγεβρα, τη Θεωρία Πιθανοτήτων και την Στατιστική ούτως, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν το αναγκαίο υπόβαθρο για την παρακολούθηση των μαθημάτων του δευτέρου έτους σπουδών. Θα δοθεί έμφαση στην εμβάθυνση σε θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες, καθώς και στην εξοικείωση με τους υπολογισμούς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ50 «Βασικές Θεωρίες και Μέθοδοι στα Μαθηματικά» παρέχει την ευκαιρία ο φοιτητής να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες,
- να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της θεωρίας των μετρικών χώρων,
- να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της Γραμμικής Άλγεβρας  και ειδικότερα τα θεωρήματα που αφορούν την  δομή των  διανυσματικών χώρων πεπερασμένης διάστασης, τους γραμμικούς μετασχηματισμούς,   καθώς και την μορφή  Jordan ενός γραμμικού μετασχηματισμού,
- να χρησιμοποιεί τα εργαλεία της  Γραμμικής Άλγεβρας στην μοντελοποίηση   φυσικών  προβλημάτων,
- να εφαρμόζει τα παραπάνω εργαλεία  στην επίλυση γραμμικών συστημάτων  διαφορικών εξισώσεων,  στην μελέτη αλυσίδων Markov, στον γραμμικό προγραμματισμό κα,
- να γνωρίζει βασικές έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων,  να κάνει υπολογισμούς και να εφαρμόζει την Θεωρία στην μοντελοποίηση προβλημάτων.Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα
- Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ50 παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα
- να αποκτήσει  γνώση και κατανόηση βασικών μαθηματικών θεωριών,
- να εφοδιαστεί με τις μαθηματικές γνώσεις που  είναι απαραίτητες για να παρακολουθήσει τις άλλες θεματικές  ενότητες του προγράμματος.Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Προχωρημένη Ανάλυση
2. Γραμμική Άλγεβρα
3. Στοιχεία Στοχαστικών Μαθηματικών
4. Αναλυτική & Διαφορική Γεωμετρία

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu