ΜΣΜ51: Ιστορική Εξέλιξη & Διδακτική των Μαθηματικών

Κωδικός ΘΕ: ΜΣΜ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΜΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές στο τέλος της ενότητας αναμένεται:
- να έχουν αναπτύξει ικανότητα κριτικού σχολιασμού σε σύγχρονα θέματα φιλοσοφίας των Μαθηματικών
- να έχουν εμβαθύνει στην εξέλιξη μαθηματικών εννοιών, δομών και κλάδων
- να έχουν μελετήσει τις δυνάμεις εξέλιξης των Μαθηματικών

Αναλυτικοί μαθησιακοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
- Οι φοιτητές να μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στον Λογικισμό, τον Φορμαλισμό και τον Ιντουσιονισμό, καθώς και την επίδραση τυπικών αποτελεσμάτων της Λογικής στα ανωτέρω φιλοσοφικά προγράμματα.
- Οι φοιτητές να μπορούν να αναλύσουν ζητήματα οντολογίας που άπτονται σε φιλοσοφικά ρεύματα των Μαθηματικών.
- Οι φοιτητές να μπορούν να διαχειρισθούν τις τιμές αληθείας μαθηματικών ισχυρισμών στα πλαίσια των φιλοσοφικών ρευμάτων που εντάσσονται.
- Οι φοιτητές να μπορούν να συσχετίζουν φιλοσοφικά ερωτήματα για τη φύση των Μαθηματικών με τη διδακτική τους.
- Οι φοιτητές να μπορούν να εξετάζουν τη δομή ενός αξιωματικού συστήματος, να μελετούν τη συνέπειά του και να κατανοούν την εξέλιξη της αξιωματικής θεμελίωσης.

Απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε δύο επίπεδα: α) στην αναζήτηση από ελεύθερες πηγές (open access journals) έγκριτης βιβλιογραφίας που ενισχύει την επιχειρηματολογία και την κριτική ανάλυση των θέσεων τους και β) στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκομίζουν στην σύγχρονη διδακτική.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αρχίζουν πλέον να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους όχι μόνο στην υπάρχουσα εμπειρία τους, αλλά σε έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές.
Η ενότητα προσφέρεται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων εκ μέρους των φοιτητών, σχετικές με την διαχείριση όγκου γνώσης, αποδελτίωση επιστημονικών εργασιών, δημιουργία κριτικών, επιστημονικά τεκμηριωμένων τοποθετήσεων.
Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξοικειώνονται με την αντιμετώπιση επιστημονικών εργασιών απευθείας από περιοδικά και την δεξιότητα διαχείρισής τους για την εξαγωγή βασικών θέσεων και συμπερασμάτων.
Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διδακτική σύνδεση όλων των παραπάνω με δημιουργία από τους ίδιους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές "περιπτώσεων μελέτης".
Επιπλέον, ένα ξεχωριστό μέρος της ενότητας είναι αφιερωμένο στη Γνωσιακή Επιστήμη και την αλληλεπίδρασή της με τα σύγχρονα Μαθηματικά.


Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Ιστορική Εξέλιξη Θεμελιωδών Μαθηματικών Εννοιών
2. Διδακτική των Μαθηματικών
3. Θεμέλια των Μαθηματικών & Σύγχρονες Μαθηματικές Θεωρίες

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu