ΜΣΜ61: Υπολογιστικές Μέθοδοι & Λογισμικό στα Μαθηματικά

Κωδικός ΘΕ: ΜΣΜ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
ΕλληνικήΜαθησιακά Αποτελέσματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ61 «Υπολογιστικές μέθοδοι και λογισμικό για τα Μαθηματικά» παρέχει την ευκαιρία ο φοιτητής να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες,
- Να γνωρίσει το λογισμικό πακέτο Mathematica και να εργαστεί στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
- Να χρησιμοποιεί το λογισμικό για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
- Να μελετάει σημαντικά γραμμικά και μη γραμμικά προβλήματα και να τα επιλύει με λογισμικό.
- Να χρησιμοποιεί μεθόδους των σειρών Fourier και στη συνέχεια αριθμητικές μεθόδους επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων.
- Να αξιοποιεί  τη βασική θεωρία και τις  μεθόδους των μερικών διαφορικών εξισώσεων για την επίλυση προβλημάτων κυρίως με τη χρήση υπολογιστικού πακέτου.
- Να επιλύει αριθμητικά προβλήματα των μερικών διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών.Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα
Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ61 παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα:
- Να μπορεί να μελετάει και να επιλύει προβλήματα των φυσικών επιστημών με ποικίλες μεθόδους των εφαρμοσμένων μαθηματικών,
- Να αξιοποιεί τα υπολογιστικά πακέτα στη διδασκαλία αλλά και στην έρευνα.
- Να οργανώνει και να χρησιμοποιεί τη γνώση που αποκτά στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
Το εφόδιο της γνώσης του υπολογιστικού πακέτου μπορεί να συνεισφέρει στη προετοιμασία διπλωματικών εργασιών και γενικότερα επιστημονικών δημοσιεύσεων στην περιοχή των Μαθηματικών αλλά και των Φυσικών Επιστημών

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Υπολογιστικά Μαθηματικά (Αριθμητικές & συμβολικές υπολογιστικές τεχνικές & μέθοδοι με την αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων - πακέτων)
2. Εφαρμογές στη Μαθηματική Προτυποποίηση
3. Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu