ΠΛΣ51: Βασικές εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα των Υπολογιστών

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΣ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ΠΛΣ51 ο φοιτητής θα μπορεί:

  • να αναλύει και να σxεδιάζει συνδυαστικά ψηφιακά κυκλώματα με χρήση τεχνικών αναπαράστασης λογικών συναρτήσεων και άλγεβρας Boole.
  • να αναλύει και να σxεδιάζει ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα με χρήση τεχνικών κατάστρωσης διαγραμμάτων καταστάσεων, πινάκων καταστάσων και πινάκων διέγερσης.
  • να αξιοποιεί όλες τις βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση Αρχιτεκτονικών Συνόλου Εντολών (ISA) και την αναπαράσταση εντολών με έμφαση στο σύνολο εντολών της αρχιτεκτονικής RISC.
  • να εκτιμά την απόδοση διαφορετικών αρχιτεκτονικών υπολογιστών με ανάλυση των τεχνικών οργάνωσης του συστήματος μνήμης (κύριας και κρυφής) και τεχνικών παραλληλισμού σε επίπεδο εντολών και του ρυθμού εκτέλεσης των εντολών.
  • να αξιολογεί την απόδοση δικτύων υπολογιστών εφαρμόζοντας διαφορετικές τενολογίες διασύνδεσης σε διαφορετικά επίπεδα του μοντέλου αναφοράς OSI (στρώμα 2 και 3).
  • να σχεδιάζει και διαμορφώνει κατάλληλα δίκτυα υπολογιστών και ιεραρχικές δομές δικτύων για αποδοτική δρομολόγηση της πληροφορίας και την υποστήριξη πολλαπλών εφαρμογών.


Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εξειδίκευση του / της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας στα αντικείμενα,
- της Ανάλυσης και Σχεδίασης Συνδυαστικών και Ακολουθιακών Ψηφιακών Κυκλωμάτων, τα οποία αποτελούν τις θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών συστημάτων και του υλικού (hardware) των υπολογιστών,
- της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, με έμφαση στη δομή και λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και του συστήματος Μνήμης (κύριας και κρυφής) και των Δικτύων Υπολογιστών: θεμελιώδεις έννοιες των επιπέδων του μοντέλου αναφοράς, δομή / λειτουργία / κατηγορίες / τύποι δικτύων, πρωτόκολλα δρομολόγησης και μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Ψηφιακά Συστήματα
2. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
3. Δίκτυα υπολογιστών

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu