ΠΛΣ60: Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΣ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος ΘΕ: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ΠΛΣ60 ο φοιτητής θα μπορεί:

  • Να αξιοποιεί όλες τις βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης βάσεων δεδομένων, καθώς και τις τεχνικές εννοιολογικής μοντελοποίησης οι οποίες χρησιμοποιούνται στα συστήματα βάσεων δεδομένων
  • Να αξιοποιεί πλήρως το βασικό σχεσιακό μοντέλο δεδομένων, τους περιορισμούς ακεραιότητας και τις πράξεις ενημέρωσης
  • Να υλοποιεί από την αρχή μια βάση δεδομένων, να εισάγει δεδομένα σε αυτή τη βάση και να τη διαχειρίζεται εκτελώντας σε αυτή διαφόρων ειδών ερωτήματα
  • Να περιγράφει και να κατανοεί τις ιδιότητες των διεργασιών και τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους, να υλοποιεί απλά παραδείγματα διαδιεργασιακής επικοινωνίας
  • Να περιγράφει με λεπτομέρεια όλες τις έννοιες που σχετίζονται με την ασφάλεια ενός λειτουργικού συστήματος όπως είναι οι απειλές (ιοί, σκουλήκια, κλπ.), οι μηχανισμοί προστασίας και τα μοντέλα ασφαλείας
  • Να συνδυάζει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει όσον αφορά στις βάσεις δεδομένων και στα λειτουργικά συστήματα, με κάποια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, ώστε να προχωρήσει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση απλών πληροφοριακών συστημάτων (ενδεικτικά, σε περιβάλλον MySQL, PHP και Apache Server)
  • Να αξιοποιεί δικτυακά παρεχόμενες υπηρεσίες ανάπτυξης (elastic computing, mash ups).

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Διαχείριση Δεδομένων
2. Λειτουργικά Συστήματα
3. Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Από τις ΘΕ του δεύτερου έτους, μπορεί να επιλέξει δύο από τις ΘΕ ΠΛΣ60, ΠΛΣ61 και ΠΛΣ62. Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη ΘΕ ΠΛΣ60 ή ΠΛΣ61, πρέπει να έχει τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ50.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu