ΠΛΣ61: Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΣ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος ΘΕ: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Κύριος σκοπός της ΘΕ είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές ότι η λύση του προβλήματος της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού βασίζεται σε ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει έννοιες σύγχρονων μεθοδολογιών τεχνολογίας λογισμικού. Στη ενότητα αυτή γίνεται κάλυψη των αντικειμένων «Σχεδιασμός Λογισμικού», «Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού» και «Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή». Σκοπός είναι ο φοιτητής να γνωρίσει και να μπορεί να εφαρμόσει σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδιασμού μεγάλων συστημάτων λογισμικού, όπως είναι η αντικειμενοστρεφής φιλοσοφία ανάπτυξης και η ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης (UML), προκειμένου να σχεδιάζει σύγχρονο πολύπλοκο λογισμικό, υποβοηθούμενος από αντίστοιχα εργαλεία (CASE), να μπορεί να διαχειρίζεται έργα ανάπτυξης λογισμικού εξασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητα του σύμφωνα με τις αρχές, τις μετρικές και τα πρότυπα ποιότητας λογισμικού. Τέλος, σκοπός είναι ο φοιτητής να μάθει  τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων με μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδιασμού διεπιφανειών χρήστη συνοδευόμενες με αναλυτικές και εμπειρικές τεχνικές αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ ΠΛΣ 61 οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 1. να κατανοούν ότι η λύση του προβλήματος της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού βασίζεται σε ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει έννοιες σύγχρονων μεθοδολογιών τεχνολογίας λογισμικού
 2. να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδιασμού μεγάλων συστημάτων λογισμικού, όπως η αντικειμενοστρεφής φιλοσοφία ανάπτυξης και η ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης (UML)
 3. να σχεδιάζουν σύγχρονο πολύπλοκο λογισμικό, υποβοηθούμενοι από αντίστοιχα εργαλεία (CASE)
 4. να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες της αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων λογισμικού
 5. να μετατρέπουν διαγράμματα κλάσεων σε κώδικα αντικειμενοστρεφούς γλώσσας (Java)
 6. να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της διαχείρισης έργων ανάπτυξης λογισμικού και να εκτελούν βασικά καθήκοντα διαχείρισης των κύριων μεγεθών ενός έργου λογισμικού (κόστος, χρόνος και προσπάθεια)
 7. να εκτιμούν και να αναλύουν τους κινδύνους διαφόρων κατηγοριών που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού
 8. να γνωρίζουν τις αρχές, τις μετρικές και τα ευρέως διαδεδομένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας λογισμικού
 9. να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της επιστημονικής περιοχής της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή (θεωρητική θεμελίωση, νοητικά μοντέλα, τεχνικές και τεχνολογίες αλληλεπίδρασης)
 10. να σχεδιάζουν διαδραστικά υπολογιστικά συστήματα χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδιασμού εύχρηστων διεπιφανειών χρήστη
 11. να αξιολογούν την ευχρηστία των εφαρμογών λογισμικού

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Σχεδιασμός Λογισμικού
2. Διαχείριση και Ποιότητα λογισμικού
3. Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Από τις ΘΕ του δεύτερου έτους, μπορεί να επιλέξει δύο από τις ΘΕ ΠΛΣ60, ΠΛΣ61 και ΠΛΣ62. Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη ΘΕ ΠΛΣ60 ή ΠΛΣ61, πρέπει να έχει τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ50.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu