ΠΛΣ62: Εξειδικεύσεις Δικτύων και Επικοινωνιών

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΣ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος ΘΕ: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Στόχοι/ μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν, θα καταλαβαίνουν και θα είναι σε θέση να κάνουν τα παρακάτω.

Γνώση:

 • Να ορίζουν δικτυακές αρχιτεκτονικές
 • Να επιλέγουν δικτυακά πρωτόκολλα για συγκεκριμένες εφαρμογές, να επιλέγουν αλγορίθμους και σχήματα κρυπτογράφησης, να επιλέγουν μηχανισμούς ελέγχου λαθών σε συστήματα μετάδοσης και αποθήκευσης
 • Να προσδιορίζουν τα όρια επιδόσεων πρωτοκόλλων και συστημάτων

Κατανόηση/Εφαρμογή:

 • Να εφαρμόζουν σχήματα διευθυνσιοδότησης σε δίκτυα δεδομένων
 • Να σχεδιάζουν/υλοποιούν συστήματα πολυμεσικής επικοινωνίας
 • Να εφαρμόζουν μηχανισμούς ασφαλείας σε δίκτυα δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα
 • Να προγραμματίζουν εφαρμογές δικτυακού προγραμματισμού και εφαρμογές με υλοποίηση πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης-αποκρυπτογράφησης.

Επίλυση προβλημάτων:

 • Να συγκρίνουν τις επιδόσεις δικτυακών πρωτοκόλλων και εφαρμογών
 • Να συγκρίνουν τις επιδόσεις μηχανισμών ασφαλείας σε δίκτυα και συστήματα
 • Να συγκρίνουν τις επιδόσεις σχημάτων κρυπτογράφησης
 • Να αποκρυπτογραφούν κρυπτογραφήματα
 • Να προτείνουν τεχνολογικές λύσεις σε επίπεδο δικτύου (απλά, σύνθετα δίκτυα), δικτυακής ασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

Περιεχόμενο (syllabus)

Δίκτυα Δεδομένων

Πρωτόκολλα Επαναμετάδοσης

Επίπεδο Δικτύου

Επίπεδο Μεταφοράς

Επίπεδο Εφαρμογής

Πολυμεσικές Υπηρεσίες

Δίκτυα κινητών και ασύρματων επικοινωνιών

Δίκτυα Αισθητήρων

Κωδικοποίηση Ελέγχου Σφάλματος (γραμμικοί, κυκλικοί, συνελικτικοί κώδικες)

Εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες και στα συστήματα αποθήκευσης (storage)

Ασφάλεια Δικτύων και Υπολογιστών

Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις

Κρυπτογραφία Συμμετρική-Ασύμμετρη

Ψηφιακές Υπογραφές

Συστήματα δικτυακής ασφάλειας – Τείχη Προστασίας

Ασφάλεια WWW, IP, e-mail

Κακόβουλο Λογισμικό

Ασφάλεια Συστημάτων

Συστήματα αυθεντικοποίησης και ελέγχου πρόσβασης

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Προηγμένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών
2. Ψηφιακές Επικοινωνίες
3. Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δικτύων

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Από τις ΘΕ του δεύτερου έτους, μπορεί να επιλέξει δύο από τις ΘΕ ΠΛΣ60, ΠΛΣ61 και ΠΛΣ62. Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη ΘΕ ΠΛΣ62, πρέπει να έχει τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ51.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu