ΚΦΕ53: Οργάνωση της Ύλης σε Έμβια Συστήματα

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΦΕ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος /2ο έτος

Συντονιστής Θ.Ε.: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΡΙΛΑΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας ΚΦΕ-53 είναι η μεταπτυχιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις βασικές επιστημονικές κατευθύνσεις των Βιοεπιστημών, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Προσφέρονται οι απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις καθώς και τεχνολογικές και μεθοδολογικές δεξιότητες, ώστε οι εκπαιδευόμενοι της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας:  
1. Nα έχουν σφαιρική αντίληψη των βασικών και εφαρμοσμένων επιστημονικών κατευθύνσεων των Βιοεπιστημών, όπως της Βασικής και Κλινικής Βιοχημείας, της Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας καθώς και της Φυσιολογίας. 
2. Nα αντιλαμβάνονται, να διερευνούν και να μπορούν να αναδείξουν, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, την επιστημονική ουσία των κλασικών και σύγχρονων επιτευγμάτων των Βιοεπιστημών, καθώς και το ρόλο τους στην πρόληψη και την αντιμετώπιση βιολογικής φύσεως προβλημάτων στο σύγχρονο κόσμο.
3. Nα έχουν τις προαπαιτούμενες δεξιότητες και την επιστημονική επάρκεια για να ερευνούν την αξιόπιστη βιβλιογραφία και να χρησιμοποιούν καθιερωμένες και νέες πειραματικές διαδικασίες για την απόδειξη της επιστημονικής αλήθειας των βιολογικών γνώσεων.
4. Nα έχουν την επιστημονική κατάρτιση για να σχεδιάζουν και να εκτελούν ανώτερου επιπέδου εκπαιδευτικές δράσεις, σε βιολογικού ενδιαφέροντος και σε ιδιαίτερα χρήσιμα για την υγεία θέματα, στο περιβάλλον του σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ευρύτερης εκπαιδευτικής σχολικής κοινότητας καθώς και της τοπικής κοινωνίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας KΦE53, οι φοιτητές αναμένεται:
Να έχουν σφαιρική αντίληψη των βασικών και εφαρμοσμένων επιστημονικών κατευθύνσεων των Βιοεπιστημών, όπως της Βασικής και Κλινικής Βιοχημείας, της Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας καθώς και της Φυσιολογίας. 
Να αντιλαμβάνονται, να διερευνούν και να μπορούν να αναδείξουν, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, την επιστημονική ουσία των κλασικών και σύγχρονων επιτευγμάτων των Βιοεπιστημών, καθώς και το ρόλο τους στην πρόληψη και την αντιμετώπιση βιολογικής φύσεως προβλημάτων στο σύγχρονο κόσμο.
Να έχουν τις προαπαιτούμενες δεξιότητες και την επιστημονική επάρκεια για να ερευνούν την αξιόπιστη βιβλιογραφία και να χρησιμοποιούν καθιερωμένες και νέες πειραματικές διαδικασίες για την απόδειξη της επιστημονικής αλήθειας των βιολογικών γνώσεων.
Να έχουν την επιστημονική κατάρτιση για να σχεδιάζουν και να εκτελούν ανώτερου επιπέδου εκπαιδευτικές δράσεις, σε βιολογικού ενδιαφέροντος και σε ιδιαίτερα χρήσιμα για την υγεία θέματα, στο περιβάλλον του σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ευρύτερης εκπαιδευτικής σχολικής κοινότητας καθώς και της τοπικής κοινωνίας.

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:
- Βασικές Έννοιες Βιοχημείας, Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας.
- Ροή της γενετικής πληροφορίας, Μοριακοί Μηχανισμοί ελέγχου της γονιδιακής  έκφρασης.
- Γενετική μηχανική - Διαγονιδιακά συστήματα. Αναφορά σε θεμελιώδεις τεχνικές Μοριακής Βιολογίας.
- Κυτταρική επικοινωνία, Φυσιολογία της διακυτταρικής και ενδοκυτταρικής επικοινωνίας.
- Κυτταρικός Κύκλος, Μηχανισμοί ελέγχου κυτταρικής ανάπτυξης και διαίρεσης.

Τα γνωστικά αντικείμενα της  Θ.Ε. ομαδοποιούνται στις 3 ακόλουθες υποενότητες:
Α. Δομή, οργάνωση και λειτουργιά των βιομακρομορίων.
Β. Θεμελιώδεις μοριακές και βιοαναλυτικές  τεχνικές.
Γ. Έλεγχος και παθογένεια της  κυτταρικής ανάπτυξης και διαίρεσης.

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu