ΚΦΕ51: Κίνηση, Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις της Ύλης

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΦΕ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος

Συντονιστής Θ.Ε.: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΙΣΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Ο φοιτητής έχοντας ολοκληρώσει τη Θ.Ε. ΚΦΕ51 του ΜΠ ΚΦΕ, θα είναι σε θέση: Να περιγράφει τους νόμους της Νευτώνειας Μηχανικής και των νόμων διατήρησης, τους μετασχηματισμούς Lorentzτης ειδικής σχετικότητας, το σύστημα του απλού αρμονικού ταλαντωτή παρουσία δύναμης απόσβεσης και εξωτερικής διέγερσης, την αρχή του Fermat, και τις εφαρμογές της γεωμετρικής οπτικής, τις αρχές της στατιστικής μηχανικής και των αρχών της Θερμοδυναμικής, τα κυματικά φαινόμενα και τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων,  τα φαινόμενα συμβολής και περίθλασης, τους νόμους της ηλεκτροστατικής και μαγνητοστατικής, την ακτινοβολία από επιταχυνόμενα φορτία, τις βασικές αρχές της κβαντομηχανικής.
Να εφαρμόζει τους νόμους της μηχανικής στην πλανητική κίνηση ουρανίων σωμάτων, να επιλύει αριθμητικά τις εξισώσεις κίνησης, να εξηγεί τα σχετικιστικά φαινόμενα ακτινοβολίας, το φαινόμενο Doppler και την απόκλιση του φωτός, να υπολογίζει την ακτινοβολία διπόλου και τον δείκτη διάθλασης αραιών και πυκνών υλικών, να εξετάζει την απορρόφηση και τη σκέδαση της ακτινοβολίας, τη λειτουργία των θερμικών μηχανών και την ακτινοβολία  μέλανος σώματος, την μετάδοση των ηχητικών κυμάτων. Να εξηγεί τα ηλεκτρικά φαινόμενα στην ατμόσφαιρα, τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, τις ταλαντώσεις πλάσματος, τη λειτουργία των γεννητριών , το φαινόμενο Bohm-Aharonov, την ακτινοβολία πέδης και σύγχροτρον.
Να εξετάζει πολύπλοκα φαινόμενα χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές, να επεκτείνει τη γνώση του σε θέματα σύγχρονης φυσικής χρησιμοποιώντας μηχανικά και ηλεκτροστατικά ανάλογα, να συγκρίνει την αρχή του Fermatμε την αρχή της ελαχίστης δράσης και την ηλεκτροδυναμική,να διακρίνει τα όρια της κλασσικής προσέγγισης στο μικρόκοσμο, να αντιλαμβάνεται την αξία των υποθετικών πειραμάτων.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ

  1. Σύγχρονες Αντιλήψεις για την Κλασική Φυσική: Ανακεφαλαίωση της Κλασικής Φυσικής υπό το πρίσμα της Σύγχρονης αντίληψης για τη Φύση (νόμοι διατήρησης, Συμμετρίες, στατιστική περιγραφή της φύσης, Ηλεκτρομαγνητισμός, Πεδία, κύματα και φως, Σχετικότητα).
  2. Κβαντική περιγραφή του κόσμου: Ανακεφαλαίωση της Βασικής Κβαντικής Φυσικής, Εφαρμογές της Κβαντικής Φυσικής στα Στερεά, Άτομα και Πυρήνες
  3. Στοιχειώδη Σωμάτια και Κοσμολογία


Διδακτικό υλικό: The Feynman Lectures on Physics (Volumes I,II,III); Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ που δίνονται ως βοηθητικό υλικό για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu