ΚΦΕ52: Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο

Κωδικός ΘΕ: ΚΦΕ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος ΘΕ: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Η ΘΕ έχει κύριο σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους Καθηγητές των Φυσικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις της 'Υλης σε Μοριακό Επίπεδο», σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης της Χημείας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του έργου που προσφέρουν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ ΚΦΕ52 του ΜΠ ΚΦΕ, επικεντρώνονται στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους Καθηγητές των Φυσικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις της ΄Υλης σε Μοριακό Επίπεδο», σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης της Χημείας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του έργου που προσφέρουν. Οι μαθησιακοί στόχοι της ΘΕ ΚΦΕ52 δίνουν έμφαση σε πραγματοποιήσιμα διδακτικά αποτελέσματα, για σπουδαστές από διαφορετικά υπόβαθρα (Φυσική, Χημεία, Βιολογία κ.ά.) που σπουδάζουν εξ αποστάσεως.
Ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση της ΘΕ ΚΦΕ 52, θα έχετε πραγματοποιήσει: α) Ανακεφαλαίωση της Γενικής και Ανόργανης Χημείας υπό το πρίσμα της σύγχρονης αντίληψης για τη Δομική συγκρότηση της Ύλης, β) Φυσικοχημική θεώρηση της Ύλης με ανάπτυξη σύγχρονης μεθοδολογίας για το χαρακτηρισμό της ύλης και γ) Εισαγωγή στη Δομή, τις ιδιότητες, και χαρακτηρισμό των ενώσεων του άνθρακα.

Γνώση και Κατανόηση
Με την ολοκλήρωση της ΘΕ ΚΦΕ52, θα έχετε αποκτήσει, γνωρίσει και κατανοήσει τις:
- βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές της επιστήμης της Χημείας σε μοριακό επίπεδο,
- τους όρους, τις συμβάσεις και τις μονάδες μέτρησης των αντίστοιχων φυσικών μεγεθών,
- τη γλώσσα και τις μαθηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη Φυσικοχημεία αλλά και στη Γενική Χημεία,
- τις κατάλληλες μεθόδους για την απόκτηση, ερμηνεία και ανάλυση επιστημονικών δεδομένων και πληροφοριών στη Χημεία,
- τη συμβολή των φυσικών επιστημών για την τεκμηριωμένη συζήτηση φυσικοχημικών φαινομένων και διεργασιών, καθώς και ορισμένα από τα όρια της τρέχουσας επιστημονικής γνώσης.

Γνωστικές Δεξιότητες
Με την ολοκλήρωση της ΘΕ ΚΦΕ52, θα είστε σε θέση να:
- κάνετε χρήση και εφαρμογή των γνώσεων σας, ώστε να κατανοείτε τα πραγματικά δεδομένα, τις έννοιες, τις αρχές και τις θεωρίες που σχετίζονται με επιλεγμένες περιοχές της επιστήμης της Χημείας, όπως να κατανοείται τις ιδιότητες των στοιχειωδών σωματιδίων από τα οποία αποτελείται η ύλη, την ηλεκτρονική δομή των ατόμων και να σχεδιάζετε την ηλεκτρονική δομή ατόμων ή/και ιόντων, να ερμηνεύετε τη δημιουργία δεσμών μεταξύ ατόμων μέσω των θεωριών Lewis, VSPER, δεσμού σθένους και μοριακών τροχιακών και να συγκρίνετε μεταξύ τους τις ανωτέρω θεωρίες, να κατανοείτε τις ενώσεις ένταξης και να ερμηνεύετε το σχηματισμό τους αλλά και το χρώμα των ενώσεων αυτών, να κατανοείτε τη μεταφορική, περιστροφική και δονητική κίνηση των μορίων και τις φασματοσκοπικές εφαρμογές τους, να καταστρώνετε κινητικές εξισώσεις και να τις ολοκληρώνετε, να γνωρίζετε τις τεχνικές της κινητικής μελέτης των χημικών αντιδράσεων και τέλος να κατανοείτε τον 1ο και 2ο θερμοδυναμικό νόμο και τις εφαρμογές τους
- εφαρμόζετε τις επιστημονικές γνώσεις σας για την αντιμετώπιση οικείων αλλά και αγνώστων καταστάσεων, να σχεδιάζετε και να διεξάγετε ερευνητικές εργασίες,
- χρησιμοποιείτε μαθηματική γλώσσα και υπολογιστικές τεχνικές, εφαρμόζοντας μαθηματικά και χημικά μοντέλα, ώστε να κατανοείτε τα φυσικοχημικά φαινόμενα και να επιλύετε σχετικά προβλήματα,
- εργάζεσθε με επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες, καθώς επίσης να σχολιάζετε ιδιαίτερες πτυχές της τρέχουσας χημικής έρευνας,
- αξιολογείτε πληροφορίες από διάφορες πηγές και να βγάζετε ορθές αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές θεωρίες και έννοιες.

Πρακτικές και / ή Επαγγελματικές Δεξιότητες
Με την ολοκλήρωση της ΘΕ ΚΦΕ52, θα είστε σε θέση να:
- διεξάγετε πρακτικές και ερευνητικές εργασίες με ένα υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο, έχοντας επίγνωση της ανάγκης για αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment),
- διαχειρίζεστε την προσωπική σας μάθηση και το χρόνο σας, και να είστε σε θέση να μαθαίνετε ατομικά, έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε την δια βίου προσωπική και επαγγελματική εξέλιξή σας μετά την αποφοίτηση.

Βασικές Δεξιότητες
Με την ολοκλήρωση της ΘΕ ΚΦΕ52, θα είστε σε θέση να:
- εντοπίζετε, δέχεστε και να απαντάται σε μια ποικιλία πηγών πληροφόρησης (π.χ. πειραματικά δεδομένα, αριθμητικά δεδομένα, γραφικές παραστάσεις και στοιχεία βάσει υπολογιστή),
- κάνετε χρήση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της ατομικής μάθησης, για την ανάλυση δεδομένων και για την διασταύρωση των επιστημονικών πληροφοριών,
- διασταυρώνετε/ελέγχετε επιστημονικές πληροφορίες με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας γραπτές, οπτικές και αριθμητικές μορφές, στην μορφή που είναι κατάλληλη για τον σκοπό αυτό τόσο για την ανάλυση όσο και την παρουσίαση στο κοινό,
- προετοιμάζετε, επεξεργάζεστε, ερμηνεύετε και παρουσιάζετε δεδομένα με τη χρήση κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων,
- κάνετε την καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων, τόσο θεωρητικών όσο και ερευνητικών καθώς και από άλλες πηγές, με την κατάλληλη προσοχή στην ορθότητα, την ακρίβεια και την αβεβαιότητα του πρωτοτύπου και των δεδομένων που προκύπτουν,
- εργαστείτε από κοινού με άλλους για να διερευνήσετε τις διάφορες πτυχές της επιστήμης,
- να βελτιώσετε τη μάθησή σας και τις μελλοντικές επιδόσεις σας, σε σχέση με τις προηγούμενες επιδόσεις σας.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Ανακεφαλαίωση της Γενικής και Ανόργανης Χημείας υπό το πρίσμα της σύγχρονης αντίληψης για τη Δομική συγκρότηση της Ύλης
2. Φυσικοχημική θεώρηση της Ύλης. Ανάπτυξη σύγχρονης μεθοδολογίας για το χαρακτηρισμό της ύλης
3. Δομή, ιδιότητες, και χαρακτηρισμός των ενώσεων του άνθρακα

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Κατά το α' έτος σπουδών συνιστάται ο φοιτητής, εάν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, να επιλέξει δύο ΘΕ εκ των ΚΦΕ51, ΚΦΕ52 ή ΚΦΕ53. Εάν δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, συνιστάται να επιλέξει ως πρώτη ΘΕ αυτήν, η οποία βρίσκεται πλησιέστερα στο αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών του. Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu