ΚΦΕ60: Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία, Επιστημολογία και Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Κωδικός ΘΕ: ΚΦΕ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Με τη ΘΕ αυτή ο σπουδαστής ολοκληρώνει τις σπουδές του μελετώντας την επίδραση των Φυσικών Επιστημών στην εξέλιξη των ιδεών αλλά και την εξέλιξη των αντιλήψεων στην ίδια την επιστήμη. Τέλος, ενημερώνεται για τα τρέχοντα παιδαγωγικά μοντέλα και θεωρίες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Η Θεματική Ενότητα ΚΦΕ60 καλύπτει επιλεγμένα θέματα από τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία των Επιστημών, Φιλοσοφία των Επιστημών και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΚΦΕ-0 επικεντρώνονται στο να προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην επαγγελματική τους αναβάθμιση ως εκπαιδευτικών λειτουργών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Ιστορία των Φυσικών Επιστημών
2. Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών
3. Επιλογές από τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Κατά το β' έτος σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τη ΘΕ ΚΦΕ60 και να επιλέξει μία από τις ΘΕ ΚΦΕ51, ΚΦΕ52, ΚΦΕ53 και ΚΦΕ61. Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 1 ΘΕ από το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος 2 ΘΕ, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τη δεύτερη ΘΕ του πρώτου έτους και 1 από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως δύο ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu