ΚΦΕ61: Θέματα Σύγχρονης Φυσικής

Κωδικός ΘΕ: ΚΦΕ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος ΘΕ: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής έχοντας ολοκληρώσει την ΘΕ ΚΦΕ61 του MΠ ΚΦΕ θα έχει κατανοήσει:

τις βασικές αρχές της κβαντομηχανικής, την αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg, την κυματική φύση της ύλης, το δυισμό σωματιδίου-κύματος, την έννοια του spin, την σταθερότητα της ύλης, το άτομο του υδρογόνου και τον αρμονικό ταλαντωτή. Θα μπορεί επίσης να λύνει την εξίσωση Schrodinger για απλά μονοδιάστατα δυναμικά όπως την κίνηση σωματιδίου σε τετραγωνικά δυναμικά και το φαινόμενο σήραγγος. Θα έχει μάθει  το φάσμα των στοιχειωδών σωματιδίων, τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις τους και τα διαγραμματα Feynman για την αναπαράσταση τους. Θα κατανοήσει την δυναμική του σύμπαντος επιλύοντας τις εξισώσεις Friedmann και θα καταλάβει με απλό τρόπο την γεωμετρία και τη φυσική των μελανών οπών. 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Σύγχρονα επιτεύγματα στη Σωματιδιακή Φυσική & Κοσμολογία
2. Σύγχρονα επιτεύγματα στην Επιστήμη Υλικών
3. Πειραματικές μέθοδοι & τεχνολογία

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Προκειμένου ο φοιτητής να επιλέξει τη ΘΕ ΚΦΕ61, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη ΘΕ ΚΦΕ51. Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 1 ΘΕ από το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος 2 ΘΕ, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τη δεύτερη ΘΕ του πρώτου έτους και 1 από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως δύο ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu