Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία

Σκοπός-Περιγραφή (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

Αντικείμενο – Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής πρακτικής.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (Α.Σ.Κ.) στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής πρακτικής.

Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ερευνητών στον χώρο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μέσα από τη θεωρητική αλλά και εμπειρική/ερευνητική κοινωνιολογική, ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση του αθλητισμού και των σπορ. Στο τέλος των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο, καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες για την διεπιστημονική κοινωνική και πολιτισμική διερεύνηση του αθλητισμού.

Παράλληλα προς την ερευνητική αποστολή του, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών του αθλητισμού, του αθλητικού τύπου και της εκπαίδευσης, φέρνοντάς τους σε επαφή με τις νέες θεωρητικές και μεθοδολογικές τάσεις στο χώρο των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού. Στόχος είναι η διάχυση μιας νέας κουλτούρας γύρω από τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις του αθλητισμού και των σπορ, έτσι ώστε μέσω της κριτικής σύνδεσης τους με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές δομές και διαδικασίες να επιτευχθεί αφενός η υπέρβαση κυριάρχων στερεοτύπων και προκαταλήψεων γύρω από αυτά στο δημόσιο λόγο και τις αντίστοιχες πρακτικές και, αφετέρου, η παιδαγωγική αξιοποίησή τους ως μέσο κοινωνικοποίησης, κοινωνικής ένταξης και δια-πολιτισμικού αναστοχασμού.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

- Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, θεωρίες και μεθόδους, καθώς και τα ερευνητικά πεδία (topics) της ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού

- Να αντιλαμβάνονται τις σύνθετες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις των σύγχρονων σπορ

- Να διερευνήσουν κριτικά τις ιστορικές και κοινωνικές διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης των αθλητικών πρακτικών, του αθλητικού θεάματος και των αθλητικών προϊόντων

- Να γνωρίζουν τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις επιστημονικές εξελίξεις της ύστερης νεωτερικότητας που συνέβαλαν στην επαναδιαπραγμάτευση του σώματος και του κοινωνικού φύλου

- Να κατανοούν τη σημασία της φυσικής αγωγής στη διαμόρφωση της αθλητικής κουλτούρας, των αθλητικών ταυτοτήτων και των κοινωνικών χρήσεων του αθλητισμού και των σπορ

- Να περιγράφουν τις νέες τάσεις της αθλητικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της επαγγελματοποίησης και παγκοσμιοποίησης των σπορ

- Να εξετάζουν κριτικά τη δομή, οργάνωση και λειτουργία, καθώς και τον ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό ρόλο των αθλητικών θεσμών και πρακτικών, αλλά και των φίλαθλων κοινοτήτων

- Να γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές, τα σύνθετα αίτια και τις πολλαπλές συνέπειες της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και του κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους

- Να αξιολογούν κριτικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και τις πολιτικές που εφαρμόζονται στο χώρο του αθλητισμού

- Να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού και την αντίστοιχη ερευνητική ατζέντα των κοινωνικών επιστημών για το σώμα και το κοινωνικό φύλο, με βάση τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία

- Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν τις πολλαπλές και σύνθετες κοινωνικές και πολιτισμικές σημασιοδοτήσεις (έμφυλες, ταξικές, εθνο-πολιτισμικές, φυλετικές) που συνδέονται με το σώμα και το κοινωνικό φύλο, τις επιτελέσεις και τις μεταμορφώσεις τους

- Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν το σώμα και το κοινωνικό φύλο ως πεδία πολιτικών διεκδικήσεων και συγκρούσεων

- Να αξιολογούν τη σημασία της φυσικής αγωγής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης

- Να κατανοούν το ρόλο, την επιρροή και τη σημασία του αθλητισμού στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εμπειρικές κοινωνικές έρευνες στο χώρο του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης και ανάπτυξης μέσω του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα σωματικής αγωγής στην εκπαίδευση

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0388 - Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information/ 0388 - Διεπιστημονικό πρόγραμμα στους τομείς:

0314 Sociology and cultural studies

0312 Political sciences and civics

0222 History and archaeology

0114 Teacher training with subject specialisation

Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

Master of Science (ΜSc)

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Διάρκεια φοίτησης: Η ελάχιστη διάρκεια του ΠΜΣ είναι τα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

 

Σκοπός-Περιγραφή (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (Α.Σ.Κ.) στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής πρακτικής.

Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ερευνητών στον χώρο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μέσα από τη θεωρητική αλλά και εμπειρική/ερευνητική κοινωνιολογική, ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση του αθλητισμού και των σπορ. Στο τέλος των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο, καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες για την διεπιστημονική κοινωνική και πολιτισμική διερεύνηση του αθλητισμού.

Παράλληλα προς την ερευνητική αποστολή του, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών του αθλητισμού, του αθλητικού τύπου και της εκπαίδευσης, φέρνοντάς τους σε επαφή με τις νέες θεωρητικές και μεθοδολογικές τάσεις στο

χώρο των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού. Στόχος είναι η διάχυση μιας νέας κουλτούρας γύρω από τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις του αθλητισμού και των σπορ, έτσι ώστε μέσω της κριτικής σύνδεσης τους με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές δομές και διαδικασίες να επιτευχθεί αφενός η υπέρβαση κυριάρχων στερεοτύπων και προκαταλήψεων γύρω από αυτά στο δημόσιο λόγο και τις αντίστοιχες πρακτικές και, αφετέρου, η παιδαγωγική αξιοποίησή τους ως μέσο κοινωνικοποίησης, κοινωνικής ένταξης και δια-πολιτισμικού αναστοχασμού.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

- Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, θεωρίες και μεθόδους, καθώς και τα ερευνητικά πεδία (topics) της ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού

- Να αντιλαμβάνονται τις σύνθετες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις των σύγχρονων σπορ

- Να διερευνήσουν κριτικά τις ιστορικές και κοινωνικές διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης των αθλητικών πρακτικών, του αθλητικού θεάματος και των αθλητικών προϊόντων

- Να γνωρίζουν τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις επιστημονικές εξελίξεις της ύστερης νεωτερικότητας που συνέβαλαν στην επαναδιαπραγμάτευση του σώματος και του κοινωνικού φύλου

- Να κατανοούν τη σημασία της φυσικής αγωγής στη διαμόρφωση της αθλητικής κουλτούρας, των αθλητικών ταυτοτήτων και των κοινωνικών χρήσεων του αθλητισμού και των σπορ

- Να περιγράφουν τις νέες τάσεις της αθλητικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της επαγγελματοποίησης και παγκοσμιοποίησης των σπορ

- Να εξετάζουν κριτικά τη δομή, οργάνωση και λειτουργία, καθώς και τον ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό ρόλο των αθλητικών θεσμών και πρακτικών, αλλά και των φίλαθλων κοινοτήτων

- Να γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές, τα σύνθετα αίτια και τις πολλαπλές συνέπειες της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και του κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους

- Να αξιολογούν κριτικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και τις πολιτικές που εφαρμόζονται στο χώρο του αθλητισμού

- Να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού και την αντίστοιχη ερευνητική ατζέντα των κοινωνικών επιστημών για το σώμα και το κοινωνικό φύλο, με βάση τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία

- Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν τις πολλαπλές και σύνθετες κοινωνικές και πολιτισμικές

σημασιοδοτήσεις (έμφυλες, ταξικές, εθνο-πολιτισμικές, φυλετικές) που συνδέονται με το σώμα και το κοινωνικό φύλο, τις επιτελέσεις και τις μεταμορφώσεις τους

- Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν το σώμα και το κοινωνικό φύλο ως πεδία πολιτικών διεκδικήσεων και συγκρούσεων

- Να αξιολογούν τη σημασία της φυσικής αγωγής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης

- Να κατανοούν το ρόλο, την επιρροή και τη σημασία του αθλητισμού στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εμπειρικές κοινωνικές έρευνες στο χώρο του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0388 - Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information/ 0388 - Διεπιστημονικό πρόγραμμα στους τομείς:

0314 Sociology and cultural studies

0312 Political sciences and civics

0222 History and archaeology

0114 Teacher training with subject specialisation

Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

Master of Science (ΜSc)

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Διάρκεια φοίτησης: Η ελάχιστη διάρκεια του ΠΜΣ είναι τα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 300 (150 ανά εξάμηνο)

Γίνονται δεκτοί:

1. Απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (συμπεριλαμβάνονται οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Νομικής)

2. Απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής.

3. Άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Α.Ε.Ι.

4. Πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΠΜΣ τμημάτων ΤΕΙ.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών είναι η ελληνική.

Για την επιτυχή παρακολούθηση των ΘΕ του ΜΠΣ απαιτείται, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχαή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχαή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση:Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α΄80)».

 

Διάρθρωση/ΘΕ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (ΑΣΚΙΑ) διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο (2) έτη και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). Αναλυτικά, η διάρθρωση του ΜΠΣ είναι η ακόλουθη:  

Η Διάρθρωση του προγράμματος

1ο Εξάμηνο

ΑΣΚ50 Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αθλητισμού και των σπορ (Y, 10 ECTS) 

ΑΣΚ51 Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του αθλητισμού και των σπορ: θεωρία και μέθοδος (Y, 10 ECTS)

ΑΣΚ52 Ιστορία της Φυσικής Αγωγής (Y, 10 ECTS)

 

2ο  Εξάμηνο

ΑΣΚ53 Κοινωνικές  και πολιτικές λειτουργίες της Φυσικής Αγωγής (Y, 10 ECTS)

ΑΣΚ54 Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους I: η κοινωνική οργάνωση και  εξέλιξη των κοινοτήτων οπαδών (Y, 10 ECTS)

ΑΣΚ55 «Παραβατικότητα» και «βία» στους αθλητικούς χώρους (Y, 10 ECTS)

 

3ο  Εξάμηνο

ΑΣΚ60 Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους II: οπαδικές ταυτότητες και κουλτούρα (Y, 10)

ΑΣΚ61 Ζητήματα κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους (Y, 10 ECTS)

ΑΣΚ62 Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του σώματος και του φύλου (Y, 10 ECTS)

 

4ο Εξάμηνο

ΑΣΚ63 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Y, 30 ECTS)

  

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλείτε πρώτα τις ΘΕ προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνετε τις ΘΕ επόμενου εξαμήνου ή να επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του προγράμματος.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. και η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να αφορά ζητήματα σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες και τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Η διπλωματική εργασία μπορεί να στηρίζεται σε πρωτογενή εμπειρική έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΠΜΣ είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Χρυσαυγή Πολιτάκη

Τηλ: 2610 367316 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

Τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu