Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου

Σκοπός - Περιγραφή

 

Σκοπός του προγράμματος (με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019):

Το κοινό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής Μ.Π.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με τα προβλήματα του προφορικού και του γραπτού λόγου, τις θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προβλήματα του λόγου και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν ή/και αμβλυνθούν τα εν λόγω προβλήματα σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές.

Σκοπός του προγράμματος (με εισαγωγή έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018):

Το κοινό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με την ανάπτυξη του λόγου, προφορικού και γραπτού, τις θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προβλήματα του λόγου και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να αναπτυχθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα των διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές. 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0111-Education science 

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ: M.Ed. (Master of Education)

Τίτλος ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα: Education Sciences: Special Education for People with Oral and Written Language Difficulties

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120 (30 ECTS ανά εξάμηνο)

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και η μέγιστη τα έξι (6).   

Γλώσσα Διδασκαλίας του ΜΠΣ: Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Για την επιτυχή παρακολούθηση της/των Θ.Ε. απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Στην ελληνική θα προσφέρεται το σύνολο του διδακτικού υλικού καθώς και το σύνολο των προβλεπόμενων για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εργασιών και εξετάσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελληνική βιβλιογραφία για να καλυφθεί μέρος των γνωστικών αντικειμένων των ΘΕ του προγράμματος, μπορεί μέρος του διδακτικού υλικού να προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, αγγλική βιβλιογραφία μπορεί να δίνεται ως συμπληρωματική βιβλιογραφία.

 

Ίδρυση

Το Κοινό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μεταξύ του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προσφέροντας έξι (6) Θεματικές Ενότητες και Ενότητα Πρακτικής Άσκησης. 

Προϋποθέσεις

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 400 (200 ανά εξάμηνο)

Στο κοινό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων (Ειδικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης)
 2. Πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Κατεύθυνσης ΕΚΠ-ΑΜΕΑ,
 3. Πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας ΑΕΙ
 4. Πτυχιούχοι ξενόγλωσσων φιλολογιών ΑΕΙ
 5. Πτυχιούχοι του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την Κατεύθυνση «Γλωσσολογία Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου»,
 6. Πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας
 7. Πτυχιούχοι των Τμημάτων ΦΠ και ΦΠΨ
 8. Πτυχιούχοι Τμημάτων Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ
 9. Πτυχιούχοι Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΑΤΕΙ
 10. Πτυχιούχοι άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΜΠΣ Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 11. Πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΤΕΙ, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΜΠΣ.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχαή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχαή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση:Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α΄80).

Απόδειξη καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

Καλή γνώση (Β2) :

First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή First Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 160-179.

• Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 160-179.

• Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English.

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή του Cambridge Assessment English – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

• Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English ή Business English Certificate Vantage του Cambridge Assessment English overall score 160-179.

• Business English Certificate Preliminary του Cambridge Assessment English overall score 160-170.

• Preliminary English Test του Cambridge Assessment English overall score 160-170.

• (ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή του Michigan Language Assessment.

• London Tests of English Level 3 - Upper Intermediate Communication - του Edexcel ή Pearson Test of English General Level 3 Upper - Intermediate Communication - του Edexcel ή Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2).

• Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London.

• City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator - και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή City & Guilds Certificate in International ESOL - Communicator - και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL - Communicator - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

• Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).

• PearsonLCCIEFBLevel 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

• Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009).

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.

• Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS).

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments.

• Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge Michigan Language Assessments.

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

• GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2).

• Β2 – Language Cert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – Language Cert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

‘Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης:

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 παρ. α’ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α’). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονταιεπιπλέονκαι από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.Διευκρινίζεταιότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο, ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου, αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003).Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας, προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

 

Διδάσκοντες

Διευθύντρια Προγράμματος Σπουδών: Ανδρέου Γεωργία

Συντονιστές ΘΕ:

ΕΑΓ50    ΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΑΓ51    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΑΓ52    ΡΑΛΛΗ   ΑΣΗΜΙΝΑ

ΕΑΓ53    ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΑΓ60    ΣΤΑΜΟΒΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΑΓ61    ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΑΓ62 (Πρακτική Άσκηση)    ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή

Ανδρέου Γεωργία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βιογραφικό Σημείωμα

Βλάχος Φίλιππος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βιογραφικό Σημείωμα

Διακογιώργη Κλεοπάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Βιογραφικό Σημείωμα

Τζιβινίκου Σωτηρία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βιογραφικό Σημείωμα

Κουτούζης Εμμανουήλ, ΔΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αργυρόπουλος Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παπαδοπούλου Δέσποινα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αντωνίου Φωτεινή, Εθνικό και Καπποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Σοφιανοπούλου Χρύσα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε: 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Δημακοπούλου Θεοδώρα

Τηλ: 2610 367428 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

Τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Main Menu