Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου

Σκοπός - Περιγραφή

 

Το κοινό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με την ανάπτυξη του λόγου, προφορικού και γραπτού, τις θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προβλήματα του λόγου και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να αναπτυχθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα των διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές.

Ίδρυση

 

Το Κοινό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μεταξύ του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προσφέροντας έξι (6) Θεματικές Ενότητες και Ενότητα Πρακτικής Άσκησης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120 (30 ECTS ανά εξάμηνο)

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και η μέγιστη τα έξι (6).   

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 400
Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 400

Γίνονται δεκτοί:
- πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων (Ειδικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης)
- πτυχιούχοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας της Κατεύθυνσης ΕΚΠ-ΑΜΕΑ
- πτυχιούχοι τμημάτων Φιλολογίας ΑΕΙ
- πτυχιούχοι ξενόγλωσσων φιλολογιών ΑΕΙ
- πτυχιούχοι του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την Κατεύθυνση « Γλωσσολογία Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου»
- πτυχιούχοι τμημάτων Ψυχολογίας
- πτυχιούχοι των τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
- πτυχιούχοι τμημάτων Λογοθεραπείας ΤΕΙ
- πτυχιούχοι τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ
- πτυχιούχοι άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
- πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ., τμημάτων των Τ.Ε.Ι. (σύμφωνα με την παρ. 1α, αρθ.4 του Ν. 3685/2008).

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, η οποία αποδεικνύεται ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Βάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
- FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

- BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

- INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

- BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

- (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

- LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF B2).

- CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

- CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

- TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

- EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) .

- PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

- PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.

- OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009).

- Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

- ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

- Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

- Test of Interactive English, B2 + Level.

- Test of Interactive English, B2 Level.

- NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

- AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

- MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS.

- MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS.

- LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Στην ελληνική θα προσφέρεται το σύνολο του διδακτικού υλικού καθώς και το σύνολο των προβλεπόμενων για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εργασιών και εξετάσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελληνική βιβλιογραφία για να καλυφθεί μέρος των γνωστικών αντικειμένων των ΘΕ του προγράμματος, μπορεί μέρος του διδακτικού υλικού να προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, αγγλική βιβλιογραφία μπορεί να δίνεται ως συμπληρωματική βιβλιογραφία.

Σημείωση:
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:
α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.
β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ (ή το ΔΟΑΤΑΠ) ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.
Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

 

1. Διάρθρωση για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-2017

1ο εξάμηνο

ΕΑΓ 50 Ειδική Αγωγή (20 ECTS)

ΕΑΓ 51 Γλωσσική ανάπτυξη (10 ECTS)

 

2ο εξάμηνο

ΕΑΓ 52 Γλωσσική Επεξεργασία (10 ECTS) 

ΕΑΓ 53 Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου: Θεωρητικές προσεγγίσεις (20 ECTS)

 

3ο εξάμηνο

ΕΑΓ 60 Σχεδιασμός έρευνας στην Ειδική Αγωγή (10 ECTS) 

ΕΑΓ61 Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (20 ECTS)

 

4ο εξάμηνο

ΕΑΓ 62 Ενότητα Πρακτική Άσκηση (ΕΠΑ) (30 ECTS)

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Όλες οι Θεματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές.
Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) ΘΕ το εξάμηνο.
Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) ΘΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την ΕΑΓ50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε και τις δύο (2) ΘΕ τότε θα επιλέξετε και την ΕΑΓ51.
Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις ΘΕ των επόμενων εξαμήνων εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλες τις ΘΕ του προηγούμενου εξαμήνου ή επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η απόκτηση 120 Πιστωτικών μονάδων (ECTS), η οποία προκύπτει από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε., καθώς και της Πρακτικής Άσκησης (η οποία θα διεξάγεται σε δημόσιες δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές προφορικού και γραπτού λόγου).
 
 

2. Διάρθρωση για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-2018

1ο εξάμηνο

ΕΑΓ 50 Ειδική Αγωγή (20 ECTS)

ΕΑΓ 51 Γλωσσική ανάπτυξη (10 ECTS)

 

2ο εξάμηνο

ΕΑΓ 52 Γλωσσική Επεξεργασία (10 ECTS) 

ΕΑΓ 53 Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου: Θεωρητικές προσεγγίσεις (20 ECTS)

 

3ο εξάμηνο

ΕΑΓ 60 Σχεδιασμός έρευνας στην Ειδική Αγωγή (10 ECTS) 

ΕΑΓ 61 Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (20 ECTS)

 

4ο εξάμηνο

ΕΑΓ 62 Ενότητα Πρακτική Άσκηση (ΕΠΑ) (30 ECTS)

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Όλες οι Θεματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές.
Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) ΘΕ το εξάμηνο.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνετε ΘΕ επόμενου ή να επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).
Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την ΕΑΓ50.
Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε τις ΘΕ των επόμενων εξαμήνων σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της κάθε ΘΕ.
Στο δεύτερο εξάμηνο, προκειμένου να επιλέξετε την ΕΑΓ52 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την ΕΑΓ51 ενώ για να επιλέξετε την ΕΑΓ53 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις ΘΕ ΕΑΓ50 και ΕΑΓ51.
Στο τρίτο εξάμηνο, προκειμένου να επιλέξετε την ΕΑΓ60 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την ΕΑΓ50. Για να επιλέξετε την ΕΑΓ61 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ των δύο πρώτων εξαμήνων (ΕΑΓ50, ΕΑΓ51, ΕΑΓ52, ΕΑΓ53).
Στο τέταρτο εξάμηνο, προκειμένου να επιλέξετε την ΕΑΓ62 (Πρακτική Άσκηση) πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις ΘΕ ΕΑΓ50, ΕΑΓ51, ΕΑΓ52, ΕΑΓ53, ΕΑΓ60 & ΕΑΓ61. 
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η απόκτηση 120 Πιστωτικών μονάδων (ECTS), η οποία προκύπτει από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ, καθώς και της Πρακτικής Άσκησης (η οποία θα διεξάγεται σε δημόσιες δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές προφορικού και γραπτού λόγου).

 

Διδάσκοντες

Διευθύντρια Προγράμματος Σπουδών: Ανδρέου Γεωργία

Συντονιστές ΘΕ:

ΕΑΓ50    ΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΑΓ51    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΑΓ52    ΡΑΛΛΗ   ΑΣΗΜΙΝΑ

ΕΑΓ53    ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΑΓ60    ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΑΓ61    ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

Επιτροπή ακαδημαϊκής εποπτείας

Ανδρέου Γεωργία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βιογραφικό Σημείωμα

Βλάχος Φίλιππος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βιογραφικό Σημείωμα

Διακογιώργη Κλεοπάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Βιογραφικό Σημείωμα

Τζιβινίκου Σωτηρία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βιογραφικό Σημείωμα

Ρούσσος Πέτρος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κουτούζης Εμμανουήλ, ΔΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε: 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Μαρία Λάζαρη 

Τηλ: 2610 367322 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

Τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu