ΕΑΓ 50: Ειδική Αγωγή

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΓ 50

Πιστωτικές Μονάδες  ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:  

  1. Βασικές έννοιες για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
  2. Αξιολόγηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  3. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • έχουν εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τις διαφορετικές αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • έχουν εξοικειωθεί με τα θέματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης
  • έχουν εξοικειωθεί με τα θέματα της Ανίχνευσης και των σχετικών ανιχνευτικών εργαλείων
  • έχουν εξοικειωθεί με τα θέματα της Διάγνωσης και των σχετικών διαγνωστικών/σταθμισμένων εργαλείων
  • έχουν εξοικειωθεί και να είναι σε θέση να σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις
  • γνωρίζουν τα Αναλυτικά προγράμματα και διδακτικά μοντέλα σχετικά με την ειδική αγωγή
  • γνωρίζουν ζητήματα που σχετίζονται με την Ανταπόκριση στη διδασκαλία και παρέμβαση, καθώς και τον Σχεδιασμό για Όλους και τις Προσαρμογές

Διδακτικό υλικό:

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu