ΕΑΓ 51: Γλωσσική ανάπτυξη

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΓ 51

Πιστωτικές Μονάδες  ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά ζητήματα της γλωσσικής ανάπτυξης
  2. Επισκόπηση της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης
  3. Γλωσσική ανάπτυξη σε δίγλωσσους/πολύγλωσσους πληθυσμούς

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • γνωρίζουν τα βασικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας
  • γνωρίζουν τα ορόσημα της γλωσσικής ανάπτυξης στα διάφορα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης: φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό
  • έχουν κατανοήσει τη σημασία των διαγλωσσικών διαφορών στη γλωσσική ανάπτυξη
  • γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του δίγλωσσου ή πολύγλωσσου παιδιού και της γλωσσικής του ανάπτυξης με  έμφαση στις ομοιότητες και στις διαφορές της με αυτήν του μονόγλωσσου παιδιού
  • γνωρίζουν τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με το χειρισμό, από το παιδί, περισσοτέρων από μια γλωσσών και κάτω από το πρίσμα των διαγλωσσικών διαφορών.

Διδακτικό υλικό:

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu