ΕΑΓ 51: Γλωσσική ανάπτυξη

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΓ 51

Πιστωτικές Μονάδες  ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά ζητήματα της γλωσσικής ανάπτυξης
 2. Επισκόπηση της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης
 3. Γλωσσική ανάπτυξη σε δίγλωσσους/πολύγλωσσους πληθυσμούς

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μαθησιακά αποτελέσματα (έτος εισαγωγής από το 2018-2019):

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας ΕΑΓ51, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

 • γνωρίζουν τα κεντρικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας
 • γνωρίζουν τα ορόσημα της γλωσσικής ανάπτυξης στα διάφορα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης: φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό
 • έχουν κατανοήσει τη σημασία των διαγλωσσικών διαφορών στη γλωσσική ανάπτυξη
 • έχουν εξοικειωθεί με τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη του παιδικού λόγου
 • γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του δίγλωσσου ή πολύγλωσσου παιδιού και της γλωσσικής του ανάπτυξης με έμφαση στις ομοιότητες και στις διαφορές της με αυτήν του μονόγλωσσου παιδιού
 • γνωρίζουν τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με το χειρισμό, από το παιδί, περισσοτέρων από μια γλωσσών και κάτω από το πρίσμα των διαγλωσσικών διαφορών.

Μαθησιακά αποτελέσματα (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018):

Με την ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

 • γνωρίζουν τα βασικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας
 • γνωρίζουν τα ορόσημα της γλωσσικής ανάπτυξης στα διάφορα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης: φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό
 • έχουν κατανοήσει τη σημασία των διαγλωσσικών διαφορών στη γλωσσική ανάπτυξη
 • γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του δίγλωσσου ή πολύγλωσσου παιδιού και της γλωσσικής του ανάπτυξης με  έμφαση στις ομοιότητες και στις διαφορές της με αυτήν του μονόγλωσσου παιδιού
 • γνωρίζουν τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με το χειρισμό, από το παιδί, περισσοτέρων από μια γλωσσών και κάτω από το πρίσμα των διαγλωσσικών διαφορών.

Διδακτικό υλικό:

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu