ΕΑΓ 51: Γλωσσική ανάπτυξη

Εκτύπωση

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΓ 51

Πιστωτικές Μονάδες  ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά ζητήματα της γλωσσικής ανάπτυξης
  2. Επισκόπηση της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης
  3. Γλωσσική ανάπτυξη σε δίγλωσσους/πολύγλωσσους πληθυσμούς

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μαθησιακά αποτελέσματα (έτος εισαγωγής από το 2018-2019):

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας ΕΑΓ51, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

Μαθησιακά αποτελέσματα (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018):

Με την ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

Διδακτικό υλικό:

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).