ΕΑΓ 52: Γλωσσική Επεξεργασία

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΓ 52

Πιστωτικές Μονάδες  ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Γλώσσα, νόηση και επικοινωνία
  2. Κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και του γραπτού λόγου
  3. Γνωστικές παράμετροι της γλωσσικής επεξεργασίας: ο ρόλος της μνήμης, της προσοχής και των εκτελεστικών λειτουργιών

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • έχουν κατανοήσει τις πολυδιάστατες σχέσεις της γλώσσας με τη νόηση και την επικοινωνία
  • έχουν κατανοήσει τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ψυχογλωσσολογική έρευνα πάνω στην επεξεργασία της γλώσσας
  • έχουν κατανοήσει τη λειτουργία των δύο βασικών διαδικασιών που εμπλέκονται στη γλωσσική επεξεργασία δηλαδή την παραγωγή και την κατανόηση, τόσο στο επίπεδο του προφορικού όσο και στο επίπεδο του γραπτού λόγου
  • έχουν κατανοήσει το ρόλο βασικών γνωστικών παραμέτρων όπως είναι η μνήμη, η προσοχή και οι εκτελεστικές λειτουργίες στη γλωσσική επεξεργασία, τόσο στο επίπεδο των μεμονωμένων λέξεων όσο και στο επίπεδο των προτάσεων και ολόκληρων κειμένων.

Διδακτικό υλικό:

Προαπαιτούμενα: 

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-2017 δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.
Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-2018, προαπαιτείται η ΘΕ ΕΑΓ51

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu