ΕΑΓ 60: Σχεδιασμός έρευνας στην Ειδική Αγωγή

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΓ 60

Πιστωτικές Μονάδες  ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΣΤΑΜΟΒΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Ερευνητικοί σχεδιασμοί (ποιοτικοί σχεδιασμοί, ποσοτικοί σχεδιασμοί, μεικτοί σχεδιασμοί)
 2. Εφαρμογές - παραδείγματα ερευνητικών σχεδιασμών στην Ειδική Αγωγή.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

 • γνωρίζουν τις κυρίαρχες ερευνητικές τάσεις στην Ειδική Αγωγή.
 • γνωρίζουν τα στάδια διεξαγωγής έρευνας.
 • αναζητούν, να ανακτούν, να οργανώνουν, να συνθέτουν και να ερμηνεύουν κριτικά βιβλιογραφικά δεδομένα.
 • αναγνωρίζουν την ανάγκη συγκρότησης και υιοθέτησης ενός θεωρητικού πλαισίου για το σχεδιασμό μιας έρευνας.
 • γνωρίζουν βασικούς ερευνητικούς σχεδιασμούς (ποιοτικοί σχεδιασμοί, ποσοτικοί σχεδιασμοί, μεικτοί σχεδιασμοί) με εφαρμογή στην Ειδική Αγωγή.
 • διατυπώνουν ερευνητικό στόχο και ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις με βάση έναν θεωρητικό προβληματισμό και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.
 • γνωρίζουν και να χειρίζονται βασικές μεθόδους και τεχνικές δειγματοληψίας στο πλαίσιο ποσοτικών και ποιοτικών σχεδιασμών.
 • αναπτύσσουν και να αξιολογούν βασικά εργαλεία συλλογής εμπειρικού υλικού στο πλαίσιο ποσοτικών, ποιοτικών και μεικτών σχεδιασμών.
 • αναγνωρίζουν τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της συγκέντρωσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και να αναφέρουν κατάλληλους τρόπους χειρισμού τους.
 • διαμορφώνουν και να συγγράφουν ερευνητικό σχέδιο μικρής κλίμακας εμπειρικής έρευνας στην Ειδική Αγωγή.

Διδακτικό υλικό:

Προαπαιτούμενα: 

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-2017 δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.
Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-2018, προαπαιτείται η ΘΕ ΕΑΓ50

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu