ΓΧΝ Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων

Σκοπός - Περιγραφή

Αντικείμενο /  Σκοπός

Το κοινό ΠΜΣ «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο, έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στην διαχείριση ηλικιωμένων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα,ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα. Σκοπός του ΠΜΣ είναι ο εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας και στην πρακτική εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην διαχείριση της γήρανσης και των χρόνιων νοσημάτων  και στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Ιατρικής. Το ΠΜΣ προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Μαθησιακά Αποτελέσματατου Προγράμματος:

 • Επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε πεδία των Επιστημών της Υγείας.
 • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην ερευνητική μεθοδολογία.
 • Ανάπτυξη κριτικής επίγνωσης σε θέματα κοινωνικά και πολιτισμικά στο πλαίσιο της φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.
 • Απόκτηση γνώσεων στη νοσηρότητα της γήρανσης και των οικονομικών συνεπειών της.
 • Γνώση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και των χρονίως πασχόντων.

Διάρκεια ΠΜΣ: η ελάχιστη διάρκεια του ΠΜΣ είναι δύο (2) έτη.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 250

Γίνονται δεκτοί:

 1. Πτυχιούχοι Ιατρικής ΑΕΙ
 2. Πτυχιούχοι Φαρμακευτικής ΑΕΙ
 3. Πτυχιούχοι Οδοντιατρικής ΑΕΙ
 4. Πτυχιούχοι Βιολογίας ΑΕΙ
 5. Πτυχιούχοι Βιοχημείας ΑΕΙ
 6. Πτυχιούχοι Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΑΕΙ
 7. Πτυχιούχοι Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΑΕΙ
 8. Πτυχιούχοι Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΑΕΙ
 9. Πτυχιούχοι Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ
 10. Πτυχιούχοι Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ
 11. Πτυχιούχοι Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής ΑΕΙ
 12. Πτυχιούχοι Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ
 13. Πτυχιούχοι Ψυχολογίας ΑΕΙ
 14. Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής ΑΕΙ
 15. Πτυχιούχοι Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ
 16. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΑΕΙ
 17. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ
 18. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής ΑΕΙ
 19. Πτυχιούχοι Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής AEI
 20. Πτυχιούχοι Κοινωνιολογίας ΑΕΙ
 21. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας ΑΕΙ
 22. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ
 23. Πτυχιούχοι Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΑΕΙ
 24. Πτυχιούχοι Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΑΕΙ
 25. Πτυχιούχοι Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ
 26. Πτυχιούχοι Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής AΕΙ
 27. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ
 28. Πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ
 29. Πτυχιούχοι Επισκεπτριών/ων Υγείας ΤΕΙ
 30. Πτυχιούχοι Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας- Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ
 31. Πτυχιούχοι Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας – Κοινοτικής ΥγείαςΤΕΙ
 32. Πτυχιούχοι Εργοθεραπείας ΤΕΙ
 33. Πτυχιούχοι Λογοθεραπείας ΤΕΙ
 34. Πτυχιούχοι Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ
 35. Πτυχιούχοι Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ
 36. Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής ΤΕΙ
 37. Πτυχιούχοι Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ
 38. Πτυχιούχοι Ραδιολογίας Ακτινολογίας ΤΕΙ
 39. Πτυχιούχοι άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 40. Πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ., τμημάτων των Τ.Ε.Ι.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι απόφοιτοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ (ή το ΔΟΑΤΑΠ)  ή το ΙΤΕ αντίστοιχα. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

 

Στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εξάμηνο μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τέσσερις (4) ΘΕ το εξάμηνο.

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) ΘΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την ΓΧΝ50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) ΘΕ θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη ΓΧΝ50 και τη ΓΧΝ51. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε τις ΓΧΝ50, ΓΧΝ51 και ΓΧΝ52.  

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις ΘΕ των επόμενων εξαμήνων εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλες τις ΘΕ του προηγούμενου εξαμήνου ή επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας καθώς και η Πρακτική Άσκηση αρχίζουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του προγράμματος.

 

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος είναι απαραίτητη η παρακολούθηση όλων των Θεματικών Ενοτήτων καθώς και η Πρακτική Άσκηση και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

 

Διάρθρωση / ΘΕ

 

1ο εξάμηνο

ΓΧΝ50 Φυσιολογία (Υ*, 7 ECTS)

ΓΧΝ51 Παθολογία της γήρανσης-γηριατρική (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ52 Ψυχολογία – Συμβουλευτική (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ53 Κοινωνική γεροντολογία (Υ, 7 ECTS)

 

2ο εξάμηνο

ΓΧΝ54 Αναπνευστικές, καρδιαγγειακές διαταραχές (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ55 Νευρολογικές, ψυχιατρικές διαταραχές (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ56 Σακχαρώδης διαβήτης και οι επιπλοκές του (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ57 Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου – Υποστήριξη του τέλους της ζωής (Υ, 7 ECTS)

 

3ο εξάμηνο

ΓΧΝ60 Ανθρώπινα δικαιώματα (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ61 Ασφαλιστικοί φορείς-Δομές υποστήριξης (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ62 Σύλλογοι ασθενών (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ63 Οικονομικά της υγείας (Υ, 7 ECTS)

 

4ο εξάμηνο

ΓΧΝ64 Πρακτική άσκηση (Υ, 16 ECTS)

ΓΧΝ65 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 20 ECTS)

 

*Υ: Υποχρεωτική

 

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

Διδάσκοντες

 

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος

Συντονιστές ΘΕ:

ΓΧΝ50   ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ    ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΧΝ51   ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΧΝ52   ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΧΝ53   ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΧΝ54   ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΓΧΝ55   ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΓΧΝ56   ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΧΝ57   ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΧΝ60   ΧΛΕΤΣΟΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΧΝ61   ΣΑΪΤΗ ΑΝΝΑ

ΓΧΝ62   ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΧΝ63   ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Επιτροπή ακαδημαϊκής εποπτείας

 

Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Δανιήλ Ζωή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ζακυνθινός Επαμεινώνδας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Tσιρώνη Μαρία, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Λαχανά Ελένη, ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Χλέτσος Μιχαήλ-Θεολόγος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Αμαλία Τσακούμη

Τηλ: 2610 367312 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

Τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu