ΓΧΝ Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων ) (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018 )

Σκοπός - Περιγραφή

Αντικείμενο / Σκοπός

Το κοινό ΠΜΣ «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο, έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στην διαχείριση ηλικιωμένων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα,ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα. Σκοπός του ΠΜΣ είναι ο εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας και στην πρακτική εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην διαχείριση της γήρανσης και των χρόνιων νοσημάτων και στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Ιατρικής. Το ΠΜΣ προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματατου Προγράμματος:

- Επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε πεδία των Επιστημών της Υγείας.

- Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην ερευνητική μεθοδολογία.

- Ανάπτυξη κριτικής επίγνωσης σε θέματα κοινωνικά και πολιτισμικά στο πλαίσιο της φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.

- Απόκτηση γνώσεων στη νοσηρότητα της γήρανσης και των οικονομικών συνεπειών της.

- Γνώση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και των χρονίως πασχόντων.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0921- Care of elderly and of disabled adults

Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

Master of Science (MSc)

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Διάρκεια ΠΜΣ: Η ελάχιστη διάρκεια του ΠΜΣ είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 250

 Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι:

Ιατρικής ΑΕΙ, Φαρμακευτικής ΑΕΙ, Οδοντιατρικής ΑΕΙ, Βιολογίας ΑΕΙ, Βιοχημείας ΑΕΙ, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΑΕΙ, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΑΕΙ, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΑΕΙ, Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ,  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ, Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής ΑΕΙ, Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ, Ψυχολογίας ΑΕΙ, Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΑΕΙ,  Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ, Κοινωνικής Πολιτικής ΑΕΙ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής AEI, Κοινωνιολογίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΑΕΙ, Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΑΕΙ, Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ, Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής AΕΙ, Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ,

Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ, Επισκεπτριών/ων Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας- Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας – Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ, Εργοθεραπείας ΤΕΙ, Λογοθεραπείας ΤΕΙ, Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ, Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ, Νοσηλευτικής ΤΕΙ, Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ, Ραδιολογίας Ακτινολογίας ΤΕΙ.

Άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ., τμημάτων των Τ.Ε.Ι..

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, καθώς μέρος του διδακτικού υλικού προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Απόδειξη καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως

εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.

• International English Language Testing System (IELTS) απότο University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 5,5 έως 6,5.

• Business English Certificate - Vantage (BEC Vantage) απότο University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• (ECCE) EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH τουΠανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA).

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2).

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογίααπό 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 1 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”.

• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31.8.2009).

• Ascentis Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2).

• ESB Level 1 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

• Michigan State University - Certifi cate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS).

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογίααπό 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS.

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογίααπό 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS.

• LRN Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2).

• GA Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certifi cate in ESOL International (Classic B2).

• Β2 LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) καιΒ2 LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

Διάρθρωση / ΘΕ

 

1ο εξάμηνο

ΓΧΝ50 Φυσιολογία (Υ*, 7 ECTS)

ΓΧΝ51 Παθολογία της γήρανσης-γηριατρική (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ52 Ψυχολογία – Συμβουλευτική (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ53 Κοινωνική γεροντολογία (Υ, 7 ECTS)

 

2ο εξάμηνο

ΓΧΝ54 Αναπνευστικές, καρδιαγγειακές διαταραχές (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ55 Νευρολογικές, ψυχιατρικές διαταραχές (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ56 Σακχαρώδης διαβήτης και οι επιπλοκές του (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ57 Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου – Υποστήριξη του τέλους της ζωής (Υ, 7 ECTS)

 

3ο εξάμηνο

ΓΧΝ60 Ανθρώπινα δικαιώματα (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ61 Ασφαλιστικοί φορείς-Δομές υποστήριξης (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ62 Σύλλογοι ασθενών (Υ, 7 ECTS)

ΓΧΝ63 Οικονομικά της υγείας (Υ, 7 ECTS)

 

4ο εξάμηνο

ΓΧΝ64 Πρακτική άσκηση (Υ, 16 ECTS)

ΓΧΝ65 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 20 ECTS)

 

*Υ: Υποχρεωτική

 

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.

 

Στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εξάμηνο μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τέσσερις (4) Θ.Ε. το εξάμηνο.

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε. θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την ΓΧΝ50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά την ΓΧΝ50 και την ΓΧΝ51. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε. πρέπει να επιλέξετε τις ΓΧΝ50,  ΓΧΝ51 και ΓΧΝ52. 

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις Θ.Ε. των επόμενων εξαμήνων εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλες τις Θ.Ε. του προηγούμενου εξαμήνου ή επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο). Επίσης, για τη δήλωση των Θ.Ε. ΓΧΝ64 και ΓΧΝ65 απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου του Προγράμματος.

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος είναι απαραίτητη η παρακολούθηση όλων των Θεματικών Ενοτήτων καθώς και η Πρακτική Άσκηση και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 

Διδάσκοντες

 

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος

Συντονιστές ΘΕ:

ΓΧΝ50   ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΧΝ10   ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΧΝ51   ΜΑΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΧΝ11   ΜΑΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΧΝ52   ΓΚΟΥΒΑ ΜΑΙΡΗ

ΓΧΝ12   ΓΚΟΥΒΑ ΜΑΙΡΗ

ΓΧΝ53   ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΧΝ13   ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΧΝ54   ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΓΧΝ21   ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΓΧΝ55   ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΧΝ20   ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΧΝ56   ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΧΝ22   ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΧΝ23   ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΧΝ57   ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΧΝ60   ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΧΝ61   ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΧΝ62   ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΧΝ63   ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΧΝ63   ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΧΝ64   ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

Επιτροπή ακαδημαϊκής εποπτείας

 

Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Δανιήλ Ζωή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ζακυνθινός Επαμεινώνδας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Tσιρώνη Μαρία, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Λαχανά Ελένη, ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Χλέτσος Μιχαήλ-Θεολόγος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Αμαλία Τσακούμη

Τηλ: 2610 367312 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

Τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu