ΣΔΣ50 Δημοσιογραφία και Επικοινωνία στο Σύγχρονο Κόσμο

Κωδικός ΘΕ: ΣΔΣ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής:

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή

 • η μετάβαση από τα μαζικά μέσα στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας
 • νέες μορφές δημοσιογραφίας
 • προβλήματα και απαιτήσεις της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • η δημοσιογραφία ενώπιον των προκλήσεων της παγκόσμιας κοινωνίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΣΔΣ50  παρέχει την ευκαιρία στο φοιτητή:

 • Να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου επικοινωνιακού τοπίου που προέκυψε από την ανάπτυξη του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων
 • Να διακρίνει την ποικιλία των συμμετοχικών, κοινοτικών και εναλλακτικών μορφών δημοσιογραφίας που έχουν αναπτυχθεί την ψηφιακή εποχή
 • Να συνειδητοποιεί τους νέους ρόλους που καλούνται να αναπτύξουν οι δημοσιογράφοι την ψηφιακή εποχή
 • Να αναλύει τα φαινόμενα και τις διαδικασίες της επικοινωνιακής-πολιτισμικής  παγκοσμιοποίησης
 • Να αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχουν τα ζητήματα πολιτότητας, φυλής, φύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτισμικής ταυτότητας στη σύγχρονη δημοσιογραφία 
 • Να εκτιμήσει το ρόλο των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας στις προκλήσεις της παγκόσμιας κοινωνίας (πόλεμοι, καταστροφές, περιβάλλον, τρομοκρατία, κρίσεις)
 • Να συμβάλλει εποικοδομητικά στον κοινωνικό και διαπολιτισμικό διάλογο, την πολιτική και πολιτισμική πολυφωνία, την αλληλοκατανόηση των λαών, την επίλυση συγκρούσεων

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Θεωρία νέων μέσων 
 2. Εναλλακτικά και συμμετοχικά μέσα
 3. Διαπολιτισμική επικοινωνία
 4. Δημοσιογραφία κρίσεων

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu