ΣΔΣ50 Δημοσιογραφία και Επικοινωνία στο Σύγχρονο Κόσμο

Κωδικός ΘΕ: ΣΔΣ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής: Πασχαλίδης Γρηγόριος

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή

 • η μετάβαση από τα μαζικά μέσα στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας
 • νέες μορφές δημοσιογραφίας
 • προβλήματα και απαιτήσεις της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • η δημοσιογραφία ενώπιον των προκλήσεων της παγκόσμιας κοινωνίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΣΔΣ50  παρέχει την ευκαιρία στο φοιτητή:

 • Να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου επικοινωνιακού τοπίου που προέκυψε από την ανάπτυξη του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων
 • Να διακρίνει την ποικιλία των συμμετοχικών, κοινοτικών και εναλλακτικών μορφών δημοσιογραφίας που έχουν αναπτυχθεί την ψηφιακή εποχή
 • Να συνειδητοποιεί τους νέους ρόλους που καλούνται να αναπτύξουν οι δημοσιογράφοι την ψηφιακή εποχή
 • Να αναλύει τα φαινόμενα και τις διαδικασίες της επικοινωνιακής-πολιτισμικής  παγκοσμιοποίησης
 • Να αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχουν τα ζητήματα πολιτότητας, φυλής, φύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτισμικής ταυτότητας στη σύγχρονη δημοσιογραφία 
 • Να εκτιμήσει το ρόλο των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας στις προκλήσεις της παγκόσμιας κοινωνίας (πόλεμοι, καταστροφές, περιβάλλον, τρομοκρατία, κρίσεις)
 • Να συμβάλλει εποικοδομητικά στον κοινωνικό και διαπολιτισμικό διάλογο, την πολιτική και πολιτισμική πολυφωνία, την αλληλοκατανόηση των λαών, την επίλυση συγκρούσεων

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Θεωρία νέων μέσων 
 2. Εναλλακτικά και συμμετοχικά μέσα
 3. Διαπολιτισμική επικοινωνία
 4. Δημοσιογραφία κρίσεων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu