ΣΔΣ51 Αρχές και Τεχνικές της Σύγχρονης Δημοσιογραφίας

Κωδικός ΘΕ: ΣΔΣ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Eξάμηνο που προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής: Φραγκονικολόπουλος Χρήστος

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή

  • Η διαμόρφωση του σύγχρονου ορισμού και αποστολής της δημοσιογραφίας
  • Βασικά μοντέλα άσκησης της δημοσιογραφίας
  • Οι τεχνικές της διερευνητικής δημοσιογραφίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΣΔΣ51 παρέχει την ευκαιρία στον φοιτητή:

  • Να κατανοεί τα βασικά στάδια εξέλιξης της δημοσιογραφίας και τους πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που τα επικαθόρισαν
  • Να συνειδητοποιεί το ρόλο και τη συμβολή της δημοσιογραφίας στη δημοκρατική δημόσια σφαίρα
  • Να διακρίνει και να αξιολογεί συγκριτικά τα βασικά σύγχρονα μοντέλα άσκησης της δημοσιογραφίας
  • Να γνωρίζει τις βασικές τεχνικές της διερευνητικής δημοσιογραφίας

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΣΔΣ51:

  1. Ιστορία και θεωρία της δημοσιογραφίας
  2. Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu