Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018 )

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος (το ακαδ. έτος 2016-2017)
Ο κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Σκοπός του προγράμματος από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:
Ο κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Γερμανική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

- κατανοούν και να περιγράφουν τις βασικές αρχές και τις ιδιαιτερότητες της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στη ξένη γλώσσα,

- αναλύουν και να επιλέγουν με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο κατάλληλα προφορικά και γραπτά (συμβατικά και πολυτροπικά) κείμενα για την ανάπτυξη των προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας,

- περιγράφουν τις θεωρίες κατάκτησης της ξένης γλώσσας, τις παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδέονται με αυτές,

- αναλύουν κριτικά ξενόγλωσσα διδακτικό υλικό στη βάση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων, να σχεδιάζουν μονάδες διδασκαλίας με στόχο την προαγωγή των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου και την ανάπτυξη της γραμματικής και φωνολογικής ικανότητας στη βάση παραδοσιακών μέσων και ψηφιακών τεχνολογιών αξιοποιώντας τα πορίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να τεκμηριώνουν τις διδακτικές τους επιλογές και να αξιολογούν τη ροή του μαθήματος και τα μαθησιακά αποτελέσματα,

- περιγράφουν τις αρχές της αξιολόγησης, να αναστοχάζονται σχετικά με τα εργαλεία μέτρησης της γλωσσομάθειας και να εφαρμόζουν τεχνικές για την αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων,

- σχεδιάζουν, να διεξάγουν και να παρουσιάζουν με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο ερευνητικές μελέτες, συναφείς με το επιστημονικό τους αντικείμενο, με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 14  Teaching training & education science
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας του ΠΜΣ:

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Διάρθρωση

1ο έτος σπουδών
ΓΕΡ50 Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της Γερμανικής γλώσσας
ΓΕΡ51 Γλωσσικές δεξιότητες στη γραπτή επικοινωνία της Γερμανικής γλώσσας

2ο έτος σπουδών
ΓΕΡ60 Σχεδιασμός μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας
ΓΕΡ61 Αξιολόγηση των διδασκομένων στη γνώση και χρήση της Γερμανικής Γλώσσας
ΓΕΡ62 Γραμματική της Γερμανικής Γλώσσας και η διδακτική της
ΓΕΡ63 Φωνητική της Γερμανικής Γλώσσας και η διδασκαλία της προφοράς

3ο έτος σπουδών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (πιστωτικές μονάδες, ECTS: 32) 


Μπορείτε να επιλέγετε έως δύο ΘΕ κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Οι δύο ΘΕ του πρώτου έτους είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές. Για την απόκτηση ΜΔΕ ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει δύο ακόμη από τις υπόλοιπες τέσσερις ΘΕ του δεύτερου έτους.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτύχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος.

Διδάσκοντες

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών:ΧΡΥΣΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

Συντονιστές ΘΕ

ΓΕΡ50    

ΓΕΡ51    

ΓΕΡ60    

ΓΕΡ61    

ΓΕΡ62    

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις: 45

Γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας και Παιδαγωγικής της ημεδαπής και αλλοδαπής, με πιστοποιημένη γνώση της γερμανικής γλώσσας στο επίπεδο Γ (του Κ.Ε.Π.Α.):

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η εκπόνηση εργασιών που συνδέονται με τη διδασκαλία των φοιτητών μέσα στις σχολικές τάξεις, επομένως η ιδιότητα του εν ενεργεία καθηγητή, χωρίς να αποτελεί τυπική προϋπόθεση, διευκολύνει σε πολύ σημαντικό βαθμό την παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΧΡΥΣΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:
Χαρούλα Σερεμετίδη
τηλ.: 2610 367315 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες
τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu