Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (έτος εισαγωγής 2017-18), Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (έτος εισαγωγής 2016-17), Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (έτος εισαγωγής έως το 2015-16) ΓΑΛ

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος (το ακαδ. έτος 2016-2017):
Ο κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους πτυχιούχους Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Σκοπός του προγράμματος από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:
Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους πτυχιούχους Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Γαλλική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, οι φοιτητές  θα είναι σε θέση:

  1. Να  αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ως προς τη διδακτική  της γαλλικής  γλώσσας: όσον αφορά στη διδακτική της γλώσσας, να εξετάζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους για την αποτελεσματική εκμάθηση του συνόλου των γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου),
  2. Να κατανοούν και να επιδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ως προς τη διδακτική  της γαλλικής  γλώσσας: όσον αφορά στη διδασκαλία των συνιστωσών της γαλλικής γλώσσας (φωνητική/φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία/λεξιλόγιο καθώς και στοιχεία πολιτισμού ), να εξετάζουν, να αξιολογούν και να παράγουν κατάλληλο υλικό,
  3. Να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με τις  βασικότερες θεωρίες στους τομείς της γλώσσας, της επικοινωνίας και της διεπίδρασης (interaction), καθώς και να αναπτύσσουν διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας,
  4. Να παράγουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν εργαλεία μέτρησης για τη γλωσσική ικανότητα των μαθητών τους στη γαλλική γλώσσα,
  5. Να εφαρμόζουν παιδαγωγικά ορθά σενάρια μάθησης με αξιοποίηση των εφαρμογών ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών) σε διαφορετικά  πλαίσια εκμάθησης γλώσσας (πρόσωπο με πρόσωπο, εξ αποστάσεως,) λαμβάνοντας  υπ’ όψιν ειδικές διδακτικές ανάγκες και ιδιαίτερα περιβάλλοντα μάθησης,
  6. Να κατανοούν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές της διδακτικής της γαλλικής γλώσσας για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγοντας τα κατάλληλα «μαθησιακά εργαλεία», τα οποία ανταποκρίνονται στο γνωστικό και ψυχολογικό επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού,
  7. Να αξιοποιούν τα σχετικά πορίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και να προτείνουν πολιτιστικής υφής δραστηριότητες εφαρμόσιμες σε τάξεις, διαφόρων επιπέδων, που αποσκοπούν στην υιοθέτηση πολιτισμικών γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων, καθώς και στην κατάκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων,
  8. Να αναγνωρίζουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πάνω σε βασικές αρχές προγράμματα για την επαγγελματική  ανάπτυξη των δασκάλων / καθηγητών της γαλλικής γλώσσας,
  9. Να ερμηνεύουν, να διεξάγουν και να παρουσιάζουν ερευνητικές μελέτες, συναφείς με το αντικείμενό τους.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-
2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 14  Teaching training & education science
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization

Ειδικοί Στόχοι
Οι ειδικοί στόχοι υλοποιούνται μέσα από το υλικό των 6 ΘΕ του Προγράμματος.

1. Υποχρεωτικές ΘΕ

1.1. Σχεδιασμός μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 50)

Σ' αυτήν τη ΘΕ, μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση και κριτική θεώρηση, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό της διδακτικής / μαθησιακής διαδικασίας. Οριοθετείται το θεωρητικό πλαίσιο του σύγχρονου πεδίου της Διδακτικής των Γλωσσών / Πολιτισμών και εξετάζονται οι βασικοί άξονες που προσδιορίζουν το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του μαθήματος στην ξενόγλωσση τάξη. Παράλληλα, επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της «Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής» η οποία στοχεύει στη δημιουργία ψυχολογικών κινήτρων και συνεπώς στη βελτίωση της διδακτικής / μαθησιακής πράξης. Σε όλο το υλικό της ΘΕ επιδιώκεται η προσέγγιση των ενδογλωσσικών, εξωγλωσσικών, ψυχολογικών και ιδεολογικών παραγόντων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων και των μαθημάτων στην ξενόγλωσση τάξη.

1.2. Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 51)

Βασικός στόχος της ΘΕ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρητικές αρχές και τις στρατηγικές / δραστηριότητες ανάπτυξης επικοινωνιακής ικανότητας στον προφορικό λόγο. Σ' αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται καίρια ζητήματα, όπως οι ιδιαιτερότητες του προφορικού λόγου (σε γλωσσολογικό, πραγματολογικό και κινησιολογικό επίπεδο), οι σχέσεις και οι διαφορές ανάμεσα στο γραπτό και στον προφορικό λόγο, οι σχέσεις μεταξύ κατανόησης και παραγωγής. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν μέσα στο υλικό της ΘΕ τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου. Οι φοιτητές εξοικειώνονται επίσης με τις στρατηγικές αξιολόγησης κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, καθώς και με την έννοια και τους στόχους της αυτοαξιολόγησης.

1.3. Γλωσσικές δεξιότητες στη γραπτή επικοινωνία της γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 60)

Αυτή η ΘΕ στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρητικές αρχές και τις στρατηγικές /δραστηριότητες ανάπτυξης επικοινωνιακής ικανότητας στο γραπτό λόγο. Σ' αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται η θέση του προφορικού και του γραπτού λόγου στις διάφορες μεθοδολογίες καθώς και στην επικοινωνιακή προσέγγιση, οι εφαρμογές της Κειμενογλωσσολογίας στη διδασκαλία /εκμάθηση της ξένης γλώσσας καθώς και οι δραστηριότητες κατανόησης / παραγωγής γραπτού λόγου. Βασικό άξονα μελέτης αποτελούν επίσης οι θεωρητικές αρχές και οι εφαρμογές τους στην αξιολόγηση της κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου.

2. ΘΕ Επιλογής

2.1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 61)

Οι φοιτητές καλούνται στο πλαίσιο αυτής της ΘΕ να κατανοήσουν την έννοια του πολιτισμού στις πολυσχιδείς εκφάνσεις της και ιδιαίτερα σε αυτήν του «συμπεριφορικού» ή καθημερινού πολιτισμού, να εμβαθύνουν στις σχέσεις γλώσσας και πολιτισμού, να ανακαλύψουν την ετερότητα, να συνειδητοποιήσουν τα στερεότυπα και τον εθνοκεντρισμό που υποδαυλίζουν το άνοιγμα προς τους άλλους πολιτισμούς και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Ο πρακτικός προσανατολισμός της ΘΕ, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους διδάσκοντες στα νέα δεδομένα της διδασκαλίας του πολιτισμού, αξιοποιεί τα σχετικά πορίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και προτείνει δραστηριότητες εφαρμόσιμες σε τάξεις, διαφόρων επιπέδων, που αποσκοπούν στην υιοθέτηση πολιτισμικών γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων, καθώς και στην κατάκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.

2.2. Η τεχνολογία στη διδασκαλία τα γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 62)

Η ΘΕ εξετάζει την παρουσία και την προσφορά τόσο του video όσο και του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαδικασία της διδασκαλίας / εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.

Σύμφωνα με τη βασική υπόθεση αυτής της ΘΕ, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο ως παιδαγωγικά εργαλεία μπορεί να συντελέσει στη διεύρυνση των οριζόντων, στον εμπλουτισμό των προσεγγίσεων και κυρίως στον προβληματισμό του διδάσκοντος γύρω από καίρια ζητήματα της διδακτικής / μαθησιακής πράξης, ώστε να επαναπροσδιορίσει, αν χρειάζεται, τόσο τις εκπαιδευτικές του πρακτικές, όσο και τη θέση του μαθητή στη διαδικασία εκμάθησης της ξένης γλώσσας.

2.3. Η φωνητική και η διδακτική της (ΓΑΛ 63)

Βασική υπόθεση της ΘΕ είναι ότι η συστηματική διδασκαλία της φωνητικής συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, επιδιώκεται η στήριξη των διδασκόντων τη γαλλική γλώσσα στις διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές του μαθήματος της φωνητικής. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις θεωρητικές γνώσεις της Φωνητικής / Φωνολογίας, που τους βοηθούν να εμβαθύνουν στο φωνολογικό σύστημα της γαλλικής γλώσσας. Συγχρόνως, τους δίνεται η ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτές τις θεωρητικές γνώσεις στη διδακτική / μαθησιακή πράξη και να ανακαλύψουν με κριτική θεώρηση δραστηριότητες και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία της φωνητικής.

2.4. Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΓΑΛ64)

Η Θεματική Ενότητα ΓΑΛ 64, η νεώτερη του Προγράμματος Σπουδών Μεταπτυχιακή ειδίκευση καθηγητών γαλλικής γλώσσας, λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, επιχειρεί να καλύψει τις διδακτικές, μεθοδολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες των καθηγητών, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες που απαιτεί η διδακτική προσέγγιση σε νεαρά κοινά όπως είναι οι μαθητές του Δημοτικού.

Γενικές αρχές και χαρακτηριστικά του Προγράμματος
Το μαθησιακό υλικό του Προγράμματος είναι πρωτότυπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ελληνικού κοινού και έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σε όλες τις ΘΕ, είναι εμφανής η παιδαγωγική διάσταση του υλικού καθώς και η επικέντρωση στην αξιοποίησης του νοητικού και του συναισθηματικού δυναμικού του μαθητή κατά τη διδακτική / μαθησιακή πράξη.

Μέσα από στρατηγικές διεπίδρασης ανάμεσα στο υλικό και τον φοιτητή, επιχειρείται η προσέγγιση των ενδογλωσσικών, εξωγλωσσικών, ψυχολογικών και ιδεολογικών παραγόντων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη μέσα από παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, δραστηριότητες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, αλλά και μέσα από τη συνεχή επίκληση της διδακτικής εμπειρίας του διδάσκοντος.

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας του ΠΜΣ:

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Διάρθρωση

1ο έτος σπουδών 

ΓΑΛ50 Σχεδιασμός μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας
ΓΑΛ51 Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας 

2ο έτος σπουδών 

ΓΑΛ60 Γλωσσικές δεξιότητες στην γραπτή επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας
ΓΑΛ61 Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας
ΓΑΛ62 Η τεχνολογία στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας
ΓΑΛ63 Η φωνητική και η διδακτική της στη γαλλική γλώσσα
ΓΑΛ64 Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

3ο έτος σπουδών 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (πιστωτικές μονάδες, ECTS: 32) 


Ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά πρώτα τη ΘΕ ΓΑΛ 50, έπειτα τη ΘΕ ΓΑΛ 51 (ή και τις δύο παράλληλα) και από τις ΘΕ του δεύτερου έτους, πρώτα τη ΘΕ ΓΑΛ 60 και έπειτα να επιλέξει μία ακόμη ΘΕ από τις υπόλοιπες του δεύτερου έτους. Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη ΘΕ ΓΑΛ 62 πρέπει να έχει γνώσεις και πρόσβαση σε Η/Υ. Υπενθυμίζουμε πως ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί μέχρι δύο ΘΕ κάθε χρόνο. Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική και η ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος

Διδάσκοντες

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Συντονιστές ΘΕ

ΓΑΛ50    

ΓΑΛ51    

ΓΑΛ60    

ΓΑΛ61    

ΓΑΛ64    

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις: 60

Στο Πρόγραμμαγίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και οι απόφοιτοι πανεπιστημίων των παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ή Νηπιαγωγών ή Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής ή  Αγγλικής Φιλολογίας ή Γερμανικής Φιλολογίας ή Ισπανικής Φιλολογίας ή Ιταλικής Φιλολογίας ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ή Μεσογειακών Σπουδών ή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ή Μετάφρασης και Διερμηνείας ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, με πιστοποιημένη γνώση της γαλλικής γλώσσας στο επίπεδο Γ (του Κ.Ε.Π.Α)."

Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους παρακάτω τίτλους:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχριτο 1999 οτίτλοςτουδιπλώματοςήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)]

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE)

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης – Επίπεδο C2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL τουΠανεπιστημίουΓενεύης

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτομέχριτο 1996)

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I)

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης – Επίπεδο C1

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL τουΠανεπιστημίουΓενεύης

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Νικολάου Γεώργιος

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Αριστέα Γαβριήλ
τηλ: 2610 367325 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες
τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Main Menu