Σχεδιασμός Φωτισμού έτος εισαγωγής έως το 2017-2018 (έως το 2015-2016 ονομαζόταν Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα MA)

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος:

Το ΠΜΣ «Σχεδιασμός Φωτισμού» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμάτων που αφορούν στο συνδυασμό της τέχνης και της επιστήμης του φωτός και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Συγκεκριμένα αντικείμενα στα οποία εστιάζει το ΠΜΣ αποτελούν η αντίληψη του φωτός και η επίδρασή του στον άνθρωπο, η σχέση της τέχνης με το φωτισμό, η επιστήμη της φυσικής του φωτός, ζητήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού από επιστημονική, καλλιτεχνική και τεχνολογική άποψη, η φωτιστική σύνθεση με τεχνητό και φυσικό φωτισμό και η προσομοίωση με υπολογιστή.

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων α) ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο του σχεδιασμού φωτισμού, της τεχνολογίας του φωτισμού, τις εφαρμογές του για το δομημένο περιβάλλον και για καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, καθώς και να διερευνήσουν τις περιοχές αυτές σε σχέση με την ψυχολογία της οπτικής αντίληψης και β) με ολοκληρωμένες επιστημονικές γνώσεις στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν εφαρμογές και να αντιμετωπίσουν προβλήματα που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν, ενώ παράλληλα να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχεδιασμός Φωτισμού ο φοιτητής αναμένεται να:

-Γνωρίζει βασικές έννοιες ως προς τις ιδιότητες του φυσικού και τεχνητού φωτός.

-Χειρίζεται τις ποικίλες δυνατότητες του φωτός σε πεδία όπως η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, το θέατρο, η φωτογραφία κ.λ.π.

-Διαθέτει επαρκή γνώση των τρόπων με τους οποίους το φως επηρεάζει τον άνθρωπο.

-Είναι σε θέση να συνθέτει λύσεις με σκοπό την επίτευξη καλλιτεχνικών εκφραστικών στόχων.

-Διακρίνει τις βασικές αρχές της ραδιομετρίας και φωτομετρίας.

-Αντιλαμβάνεται την κατάταξη των χρωμάτων και τις μεθόδους ανάμειξής τους.

-Διακρίνει τους τύπους των σκιών και τις εφαρμογές τους στις επιστήμες και τις τέχνες.

-Αναλύει τις απαιτήσεις ενός έργου φωτισμού.

-Υπολογίζει τις συνθήκες οπτικής άνεσης.

-Συνθέτει λύσεις τεχνικά ολοκληρωμένες.

-Υπολογίζει το κόστος του εξοπλισμού της λειτουργίας και της συντήρησής του.

-Διενεργεί έρευνα και να αναπτύσσει συνθέσεις σε ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και καλλιτεχνικής ευαισθησίας.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 21 Arts
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

Tαξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0218 - Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Psychology, History of the light, Physics, Biology, Electricity, Audio-visual techniques

Διάρθρωση

1o έτος σπουδών

ΣΦΠ50 Ιστορία της τέχνης και ιστορία της επιστήμης του φωτός

ΣΦΠ51 Γενικές αρχές φωτισμού

2o έτος σπουδών

ΣΦΠ60 Τεχνολογία φωτισμού και σύνδεση με την παραγωγή

ΣΦΠ61 Εφαρμογές φωτισμού και πολυμεσικές εφαρμογές 

 

3o έτος σπουδών

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (24 ECTS)

 


 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας. Κατά το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτητές (εάν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο) να επιλέξουν και τις δύο ΘΕ, ΣΦΠ 50 και ΣΦΠ 51. Εάν επιλέξουν μία ΘΕ τότε πρέπει να επιλέξουν την ΣΦΠ 50. Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να επιλέξουν από μία έως δύο ΘΕ ανά ακαδημαϊκό έτος. Κατά το δεύτερο έτος σπουδών, οι φοιτητές, προκειμένου να επιλέξουν τη ΘΕ ΣΦΠ 61 θα πρέπει ή να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη ΘΕ ΣΦΠ 60 ή να την επιλέξουν παράλληλα με τη ΘΕ ΣΦΠ 60.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.


Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 

Προσφερόμενες θέσεις: 70

Γίνονται δεκτοί:

Α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων-Πολυτεχνείων των τμημάτων Αρχιτεκτονικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Φυσικής.

Οι απόφοιτοι τα κατηγορίας τα καταλαμβάνουν το 70% των προσφερόμενων θέσεων (49 θέσεις).

Β) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων, τμημάτων Καλών Τεχνών, ή Εικαστικών τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών τα Τέχνης ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και του τμήματος ΤΕΙ Βιομηχανικού Σχεδιασμού.

Γ) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μαθηματικών και των τμημάτων ΤΕΙ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων ή Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, ή Αυτοματισμού ή Ηλεκτρολογίας, ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Οι απόφοιτοι των κατηγοριών (β) και (γ) καταλαμβάνουν το 30% των προσφερόμενων θέσεων (21 θέσεις).

 Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως τα Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους τα αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

Β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους τα αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Στέλιος Ζερεφός

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ευαγγελία Κωνσταντίνου
τηλ: 2610 367315 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu