Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος έτος εισαγωγής έως το 2017-2018 (έως το 2015-2016 ονομαζόταν Ακουστικός Σχεδιασμός - Πολυμέσα ΜΑ)

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος:

Το ΠΜΣ «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στην ακουστική επιστήμη και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε θεωρητικό και πρακτικό - εφαρμοσμένο επίπεδο στον επιστημονικό τομέα του ακουστικού σχεδιασμού, εστιάζοντας τόσο σε θέματα τέχνης, όσο και τεχνολογίας του ήχου.
Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων α) ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο της ηχητικής τεχνολογίας, της μηχανικής του ήχου, του ακουστικού σχεδιασμού κτηρίων, εγκαταστάσεων, καθώς και σε θέματα προστασίας από θόρυβο και β) με ολοκληρωμένες επιστημονικές γνώσεις στην ανωτέρω γνωστική περιοχή, έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ανάλογες εφαρμογές που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της ΘΕ ο φοιτητής, θα μπορεί να
- γνωρίζει την φύση του ήχου, τις αρχές της ακουστικής, και τα ποσοτικά μεγέθη μέτρησης της στάθμης του ήχου.
- προσδιορίζει τη διαφορά μεταξύ της ακουστικής και της ψυχοακουστικής
- αναγνωρίζει τα στάδια της μουσικής παραγωγής και τις δυνατότητες που παρέχονται σε αυτήν με την χρήση νέων τεχνολογιών διαχείρισης και σύνθεσης του ήχου.
- αναγνωρίζει  τις βασικές αρχές σχεδιασμού μίας ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης
- αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ της τέχνης του ήχου και της μουσικής
- υπολογίζει τη στάθμη του ήχου που δημιουργεί μια απλή πηγή, είτε αυτή βρίσκεται σε ανοικτό είτε σε κλειστό χώρο, αλλά και τη στάθμη του συνδυασμού πολλών πηγών που εκπέμπουν ταυτόχρονα.
- αναγνωρίζει τα όργανα με τα οποία μετράμε και αναλύουμε τον ήχο
- διακρίνει τους ήχους ανάλογα με τον τρόπο διάδοσης τους-
- γνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται ο θόρυβος
- γνωρίζει τις επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο.
- περιγράφει τις βασικές έννοιες που προσδιορίζουν τη διάδοση του ήχου σε κλειστούς χώρους,
- διακρίνει τις βασικές θεωρίες διάδοσης του ήχου στο εσωτερικό κτιρίων
- διακρινει τι είναι οδευον και στάσιμο κύμα και πώς αυτό επιδρά στο ηχητικό πεδίο ενός κλειστού χώρου.
- διακρίνει τι είναι ο χρόνος αντήχησης, πως σχετίζεται με την χρήση ενός χώρου, ποια η επίδραση του στην ακουστική συμπεριφορά των χώρων, και πως αυτή μπορεί να βελτιωθεί με την χρήση ηχοαπορροφητικών υλικών
- αναλύει  την απόκριση ενός χώρου στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας
- ορίζει  τις γενικές αρχές σχεδιασμού κλειστών χώρων ακρόασης και τις σχεδιαστικές απαιτήσεις για διαφορετικούς χώρους
- διαχειρίζεται την πληροφορία που λαμβάνεται από τις ακουστικές μετρήσεις στην αξιολόγηση της ακουστικής των χώρων ακρόασης
- προσδιορίζει τις προδιαγραφές και πρότυπα που ισχύουν σε σχέση με τη νομοθεσία για την προστασία από το  θόρυβο χρησιμοποιεί  τα βασικά βήματα χαρτογράφησης χώρων για πρόβλεψη θορύβου και να κατανοεί τη λειτουργία των λογισμικών ηχοπροστασίας.
- αντλεί και να αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχουν οι χάρτες θορύβου.
- να μπορεί να αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των σχεδιαστικών αρχών σε πραγματικές ακουστικές μελέτες
- περιγράφει την έννοια του σήματος και του συστήματος για εφαρμογές ήχου και ακουστικής
- προσδιοριζει το φάσμα συχνοτήτων ενός σήματος και να περιγράφει τις βασικές κατηγορίες των ιδανικών φίλτρων
- αναγνωρίζει τη σημασία της ψηφιακής κωδικοποίησης και συμπίεσης των ηχητικών δεδομένων
- αναφέρει συνοπτικά τα είδη και τις πηγές των παραμορφώσεων και του θορύβου σε ηχητικά σήματα
- περιγράφετε συνοπτικά το σκοπό και τις γενικές αρχές της ψηφιακής ισοστάθμισης των ηχητικών συστημάτων
- περιγράφει τη δομή και τη λειτουργία ενός τυπικού λογισμικού για ηχογράφηση και μίξη μουσικής
- πραγματοποιεί μία πολυκάναλη ηχογράφηση και μίξη στον υπολογιστή και να εξηγεί την αρχή λειτουργίας των βασικών ψηφιακών μουσικών εφέ
- προσδιορίζει εξειδικευμένες γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία ηχητικών/ διαδραστικών εφαρμογών
- περιγράφει τα πιο σημαντικά πρωτόκολλα μετάδοσης ψηφιακού ήχου και τα πρωτόκολλα μετάδοσης ψηφιακού ήχου στο ίντερνετ
- περιγράφει τη δομή των βιβλιοθηκών λογισμικού για τον ήχο που διατίθενται από τα λειτουργικά συστήματα έξυπνων φορητών συσκευών

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 21 Arts
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

  Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0211 - Audio-visual techniques and media producion

 

Ειδικός Κανονισμός ΑΣΠ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

Διάρθρωση

1ο Έτος Σπουδών
ΑΣΠ50  Ήχος και τέχνες
ΑΣΠ51  Ηχομόνωση-ηχοπροστασία


2ο Έτος Σπουδών
ΑΣΠ60  Ακουστική χώρου
ΑΣΠ61  Ειδικά θέματα ακουστικού σχεδιασμού και πολυμέσων


3o Έτος Σπουδών
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 


 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας. Κατά το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτητές (εάν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο) να επιλέξουν και τις δύο ΘΕ, ΑΣΠ50 και ΑΣΠ51. Εάν επιλέξουν μία ΘΕ τότε πρέπει να επιλέξουν την ΑΣΠ50. Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να επιλέξουν από μία έως δύο ΘΕ ανά ακαδημαϊκό έτος. Κατά το δεύτερο έτος σπουδών, οι φοιτητές, προκειμένου να επιλέξουν τη ΘΕ ΑΣΠ61 θα πρέπει ή να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη ΘΕ ΑΣΠ60 ή να την επιλέξουν παράλληλα με τη ΘΕ ΑΣΠ60.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.


Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 

Προσφερόμενες θέσεις: 35

Γίνονται δεκτοί:

Α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Αρχιτεκτονικής ή Πτυχιούχοι πανεπιστημίων τμημάτων Φυσικής ή Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου & Εικόνας ή απόφοιτοι ΤΕΙ τμημάτων Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής.

Β) Πτυχιούχοι πανεπιστημίων τμημάτων Μαθηματικών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας  ή Κινηματογράφου.

Γ) Απόφοιτοι TΕΙ τμημάτων Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ή Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ή Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ή Πληροφορικής & ΜΜΕ.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος. Επιπλέον, το πρόγραμμα απαιτεί γνώσεις μαθηματικών και φυσικής, καθώς και δεξιότητες στη χρήση λογισμικού και υπολογιστών.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ευαγγελία Κωνσταντίνου
τηλ: 2610 367315 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:
τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Main Menu