Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος έτος εισαγωγής από το 2018-2019

Σκοπός - Περιγραφή

 

Το Π.Μ.Σ. «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στην ακουστική επιστήμη και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε θεωρητικό και πρακτικό - εφαρμοσμένο επίπεδο στον επιστημονικό τομέα του ακουστικού σχεδιασμού, εστιάζοντας τόσο σε θέματα τέχνης, όσο και τεχνολογίας του ήχου. Έμφαση δίνεται στη χρήση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, μέτρησης, ανάλυσης και επεξεργασίας ήχου με βάση την ψηφιακή τεχνολογία και τους υπολογιστές.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο της ηχητικής τεχνολογίας, της μηχανικής του ήχου, του ακουστικού σχεδιασμού κτηρίων, εγκαταστάσεων, καθώς και σε θέματα προστασίας από θόρυβο. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στην ανωτέρω γνωστική περιοχή, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ανάλογες εφαρμογές που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ η/ο φοιτήτρια/τής, θα μπορεί να:

 • γνωρίζει την φύση του ήχου, τις αρχές της ακουστικής, και τα ποσοτικά μεγέθη μέτρησης της στάθμης του ήχου.
 • προσδιορίζει τη διαφορά μεταξύ της ακουστικής και της ψυχοακουστικής
 • αναγνωρίζει τα στάδια της μουσικής παραγωγής και τις δυνατότητες που παρέχονται σε αυτήν με την χρήση νέων τεχνολογιών διαχείρισης και σύνθεσης του ήχου.
 • αναγνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού μίας ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης
 • αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ της τέχνης του ήχου και της μουσικής
 • υπολογίζει τη στάθμη του ήχου που δημιουργεί μια απλή πηγή, είτε αυτή βρίσκεται σε ανοικτό είτε σε κλειστό χώρο, αλλά και τη στάθμη του συνδυασμού πολλών πηγών που εκπέμπουν ταυτόχρονα.
 • αναγνωρίζει τα όργανα με τα οποία μετράμε και αναλύουμε τον ήχο
 • διακρίνει τους ήχους ανάλογα με τον τρόπο διάδοσης τους-
 • γνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται ο θόρυβος
 • γνωρίζει τις επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο.
 • περιγράφει τις βασικές έννοιες που προσδιορίζουν τη διάδοση του ήχου σε κλειστούς χώρους,
 • διακρίνει τις βασικές θεωρίες διάδοσης του ήχου στο εσωτερικό κτιρίων
 • διακρίνει τι είναι οδευον και στάσιμο κύμα και πώς αυτό επιδρά στο ηχητικό πεδίο ενός κλειστού χώρου.
 • διακρίνει τι είναι ο χρόνος αντήχησης, πως σχετίζεται με την χρήση ενός χώρου, ποια η επίδραση του στην ακουστική συμπεριφορά των χώρων, και πως αυτή μπορεί να βελτιωθεί με την χρήση ηχοαπορροφητικών υλικών
 • αναλύει την απόκριση ενός χώρου στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας
 • ορίζει τις γενικές αρχές σχεδιασμού κλειστών χώρων ακρόασης και τις σχεδιαστικές απαιτήσεις για διαφορετικούς χώρους
 • διαχειρίζεται την πληροφορία που λαμβάνεται από τις ακουστικές μετρήσεις στην αξιολόγηση της ακουστικής των χώρων ακρόασης
 • προσδιορίζει τις προδιαγραφές και πρότυπα που ισχύουν σε σχέση με τη νομοθεσία για την προστασία από το θόρυβο χρησιμοποιεί τα βασικά βήματα χαρτογράφησης χώρων για πρόβλεψη θορύβου και να κατανοεί τη λειτουργία των λογισμικών ηχοπροστασίας.
 • αντλεί και να αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχουν οι χάρτες θορύβου.
 • να μπορεί να αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των σχεδιαστικών αρχών σε πραγματικές ακουστικές μελέτες
 • περιγράφει την έννοια του σήματος και του συστήματος για εφαρμογές ήχου και ακουστικής
 • προσδιορίζει το φάσμα συχνοτήτων ενός σήματος και να περιγράφει τις βασικές κατηγορίες των ιδανικών φίλτρων
 • αναγνωρίζει τη σημασία της ψηφιακής κωδικοποίησης και συμπίεσης των ηχητικών δεδομένων
 • αναφέρει συνοπτικά τα είδη και τις πηγές των παραμορφώσεων και του θορύβου σε ηχητικά σήματα
 • περιγράφετε συνοπτικά το σκοπό και τις γενικές αρχές της ψηφιακής ισοστάθμισης των ηχητικών συστημάτων
 • περιγράφει τη δομή και τη λειτουργία ενός τυπικού λογισμικού για ηχογράφηση και μίξη μουσικής
 • πραγματοποιεί μία πολυκάναλη ηχογράφηση και μίξη στον υπολογιστή και να εξηγεί την αρχή λειτουργίας των βασικών ψηφιακών μουσικών εφέ
 • προσδιορίζει εξειδικευμένες γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία ηχητικών/ διαδραστικών εφαρμογών
 • περιγράφει τα πιο σημαντικά πρωτόκολλα μετάδοσης ψηφιακού ήχου και τα πρωτόκολλα μετάδοσης ψηφιακού ήχου στο ίντερνετ
 • περιγράφει τη δομή των βιβλιοθηκών λογισμικού για τον ήχο που διατίθενται από τα λειτουργικά συστήματα έξυπνων φορητών συσκευών

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Ελάχιστη διάρκεια: η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά έτη


Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 21 Arts

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

-με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0211 - Audio-visual techniques and media production

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η Γλώσσα Διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

 

Διάρθρωση

 

 Το Π.Μ.Σ. «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι 120 ECTS.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

1ο έτος

ΑΣΠ50 Ήχος και τέχνες (Υ, 24 ECTS)

ΑΣΠ51 Ηχομόνωση-ηχοπροστασία (Υ, 24 ECTS)

2ο έτος

ΑΣΠ60 Ακουστική Χώρου (Υ, 24 ECTS)

ΑΣΠ61 Ψηφιακός Ήχος (Υ, 24 ECTS)

3ο έτος

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) (Υ, 24 ECTS)

Υ: Υποχρεωτική

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας.

Κατά το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτητές (εάν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο) να επιλέξουν και τις δύο ΘΕ, ΑΣΠ50 και ΑΣΠ51. Εάν επιλέξουν μία ΘΕ τότε πρέπει να επιλέξουν την ΑΣΠ50. Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να επιλέξουν από μία έως δύο ΘΕ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κατά το δεύτερο έτος σπουδών, οι φοιτητές, προκειμένου να επιλέξουν τη ΘΕ ΑΣΠ61 θα πρέπει ή να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη ΘΕ ΑΣΠ60 ή να την επιλέξουν παράλληλα με τη ΘΕ ΑΣΠ60. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 30

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 και επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

*πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

Πτυχιούχους ΑΕΙ εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Χαρούλα Σερεμετίδη
τηλ: 2610 367315 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:
τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Main Menu