Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του ΠΜΣ (από το ακ. έτος 2018-19)

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ειδικούς επιστήμονες με ολοκληρωμένη εξειδίκευση στην τεχνολογία του ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, που θα στελεχώσουν τις Ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Δευτερεύων στόχος του προγράμματος είναι να μετεκπαιδεύσει μηχανικούς και άλλους τεχνικούς, που εργάζονται σε τμήματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας στη βιομηχανία, βιοτεχνία, νοσηλευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Σκοπός του ΠΜΣ (έως το ακ. έτος 2017-18)

O βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ειδικούς επιστήμονες με ολοκληρωμένη εξειδίκευση στην τεχνολογία του ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, που θα στελεχώσουν τις Ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Δευτερεύων στόχος του προγράμματος είναι να μετεκπαιδεύσει μηχανικούς και άλλους τεχνικούς, που εργάζονται σε τμήματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας στη βιομηχανία, βιοτεχνία, νοσηλευτικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Προετοιμάζει ειδικούς επιστήμονες με εξειδίκευση στην τεχνολογία του ελέγχου και της διασφάλισης ποιότητας.
Μετεκπαιδεύει ειδικευμένο προσωπικό που θα στελεχώσει τα τμήματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας παραγωγικών μονάδων και φορέων παροχής υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού φορέα.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων/ικανοτήτων οι απόφοιτοι του ΜΠΣ στη Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας γνωρίζουν:
- Στατιστικά εργαλεία και μετρητικές τεχνικές για τον «εν σειρά» και «εκτός σειράς» έλεγχο της ποιότητας.
- Την ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας με βάση μετρήσεις που έχουν γίνει και στόχους που έχουν τεθεί.
- Την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών στατιστικού ελέγχου της ποιότητας.
- Να σχεδιάσουν τεχνικές διαχείρισης της ποιότητας κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή ενός προϊόντος.
- Την εφαρμογή προτύπων συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας καθώς και μοντέλων ολικής ποιότητας, κόστους ποιότητας και σχέσεων πελάτη-προμηθευτή.
- Την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, τη διαχείριση επιθεωρήσεων συστημάτων ποιότητας (εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων), την οργάνωση εργαστηριακών δοκιμών, ελέγχων και διακριβώσεων και τη μελέτη της αξιοπιστίας και της συντήρησης συστημάτων.

 

Οι Μεταπτυχιακές Θεματικές Ενότητες 

Οι μεταπτυχιακές ΘΕ του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζουν τη μελέτη μεθόδων της στατιστικής και άλλων τεχνικών εργαλείων για τον έλεγχο και τη βελτίωση  της ποιότητας με τη μελέτη των συστημάτων για την ποιότητα και των αρχών της διοίκησης. 

Οι ΘΕ ΔΙΠ 50 και ΔΙΠ 60 έχουν κύριο σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών στα εργαλεία και τις μεθόδους της στατιστικής και την εφαρμογή τους για «εν σειρά» και «εκτός σειράς» έλεγχο και βελτίωση της ποιότητας. Στη ΘΕ ΔΙΠ 50 παρουσιάζονται βασικές έννοιες και τεχνικές από τις πιθανότητες, τη στατιστική και τα μετρητικά συστήματα και αναπτύσσονται ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας και της δειγματοληψίας. Στη ΘΕ ΔΙΠ 60 παρουσιάζονται προηγμένες τεχνικές για τη διαχείριση της ποιότητας στα στάδια του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της παραγωγής ενός προϊόντος, όπως ο στατιστικός έλεγχος διεργασίας, ο σχεδιασμός πειραμάτων και οι μέθοδοι του Taguchi. 

Η ΘΕ ΔΙΠ 51 έχει κύριο σκοπό να εφοδιάσει το φοιτητή με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα συστήματα για την ποιότητα και στις τεχνικές οργάνωσης και διοίκησης της ποιότητας. Περιλαμβάνει μελέτη του σχεδιασμού για την ποιότητα, των προτύπων συστημάτων για τη διασφάλιση ποιότητας, των μοντέλων ολικής ποιότητας, του κόστους ποιότητας, των σχέσεων πελάτη - προμηθευτή και του νομικού πλαισίου για την ποιότητα. 

Στη ΘΕ ΔΙΠ 61 γίνεται εκπαίδευση των φοιτητών σε ειδικά θέματα διαχείρισης της ποιότητας. Σε αυτήν περιλαμβάνεται η μελέτη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, η διαχείριση επιθεωρήσεων συστημάτων για την ποιότητα, η οργάνωση εργαστηρίων δοκιμών, ελέγχων και διακριβώσεων και η μελέτη της αξιοπιστίας και της συντήρησης συστημάτων. 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη για αποφοίτους Πανεπιστημίου και 3 έτη για αποφοίτους ΤΕΙ.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-
2011 της Unesco:
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα Εκπαίδευσης: 0710 Engineering and engineering trades

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 350

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

αποφοίτους ΑΕΙ εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Λία Κανελλοπούλου

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  - Τηλ.: 2610 367430 - Fax: 2610367110

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu