ΑΣΚ52: Ιστορία της Φυσικής Αγωγής

Κωδικός ΘΕ: ΑΣΚ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Η ανάπτυξη της γυμναστικής και του αθλητισμού, παρά την παράλληλη πορεία τους, είχαν διαφορετική ιδεολογική και κοινωνική εμβέλεια. Οι αξίες της πειθαρχίας και της συλλογικότητας στις οποίες παρέπεμπε η δραστηριότητα της γυμναστικής, σε αντίθεση με τη φιλελεύθερη ιδεολογία και τον ατομικισμό στις οποίες παρέπεμπε ο αθλητισμός, της προσέδωσαν γρήγορα απήχηση στα κατώτερα στρώματα, ενώ χρησιμοποιήθηκε κατεξοχήν ως μέσο ηθικής αγωγής.

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές πώς οι επικρατούσες κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες επηρέασαν τις διαδικασίες διαμόρφωσης της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση. Με τον όρο Φυσική Αγωγή αναφερόμαστε στη σωματική άσκηση-Γυμναστική ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο και μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά και στα ιδρύματα εκπαίδευσης των γυμναστών.

Η Θ.Ε. εστιάζει κυρίως στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αναδεικνύουν την πολλαπλότητα του πεδίου και το διεπιστημονικό χαρακτήρα των κεντρικών επιστημολογικών ζητημάτων, όρων και εννοιών που απασχολούν την ιστορία της Φυσικής Αγωγής. Για την προσέγγιση των πολύπλευρων αυτών διαστάσεων η ενότητα αναπτύσσεται σε δύο αντίστοιχους θεματικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας ξεκινά με την εισαγωγή στις ιστοριογραφικές προσεγγίσεις που αφορούν στην εξέλιξη της φυσικής αγωγής. Ο δεύτερος επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή των μορφών και των όρων ένταξης της φυσικής αγωγής στην ελληνική εκπαίδευση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να:

 • συνδέουν τις διαδικασίες εξέλιξης της Φυσικής Αγωγήςμε διαφορετικές ιστορικές περιόδους

 • εξετάζουν το ρόλο, την επιρροή και τη σημασία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση

 • αναγνωρίζουν τη στενή  διασύνδεση του πεδίου της Φυσικής Αγωγής με τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες της κάθε περιόδου

 • διακρίνουν τις πολλαπλές και σύνθετες εννοιολογικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών «Σωμασκίαι», «Γυμναστική», «Σωματική Αγωγή» και  «Φυσική Αγωγή»

 • αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά ευρήματα

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της Φυσικής Αγωγής

 • Ιστορική εξέλιξη της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση

Αναλυτική διάρθρωση της ΘΕ 

1. Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της Φυσικής Αγωγής

Η ανάπτυξη της ιστοριογραφίας της φυσικής αγωγής είναι, σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στον χώρο των κοινωνικών επιστημών. Ωστόσο, αν και από τα τέλη ακόμη του 19ου αιώνα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός έργων σχετικών με την ιστορία της γυμναστικής, έχει καθυστερήσει η ένταξη της φυσικής αγωγής στις θεματικές της ιστορίας και της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα. Η ανάδειξη του χαρακτήρα των έργων αυτών, των ιστοριογραφικών σχημάτων τους, των εννοιών, των ερμηνευτικών προτάσεων και εργαλείων που χρησιμοποιούν θα συμβάλει στην κατανόηση και στην απελευθέρωση από ιδεολογήματα και  στερεότυπα του παρελθόντος. προτείνοντας νέες ερμηνείες ενταγμένες στο μεθοδολογικό πλαίσιο της κοινωνικής, πολιτισμικής και πολιτικής ιστορίας.

Στο πλαίσιο αυτό μας απασχολούν ειδικότερα ζητήματα όπως:

 • Η ιστοριογραφία της Φυσικής Αγωγής

 • Βασικοί όροι και νοηματοδοτήσεις

 • Πηγές  και η χρήση τους

2. Ιστορική εξέλιξη της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση

Οι ιστοριογραφικές ελλείψεις που χαρακτηρίζουν την ιστορία της φυσικής αγωγής επιβάλουν  σε ένα πρώτο επίπεδο την ανασύσταση του ιστορικού πλαισίου της εξέλιξής της, από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης της οργανωμένης άσκησης στην ελληνική εκπαίδευση μέχρι σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό μας απασχολούν ειδικότερα ζητήματα όπως:

 • Η σωματική άσκηση και οι πρώτες προσπάθειες ένταξής της στην ευρωπαϊκή και ελληνική εκπαίδευση κατά τον 18ο και 19ο αιώνα

 • Η Φυσική Αγωγή στην εκπαίδευση του 20ου αιώνα

 • Η εκπαίδευση των Γυμναστών

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu