ΑΣΚ53: Κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες της Φυσικής Αγωγής

Κωδικός ΘΕ: ΑΣΚ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΒΑΦΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η ανάλυση του κοινωνικού ρόλου της φυσική αγωγή αναδεικνύει τις σημαντικές πολιτικές της λειτουργίες, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό των κοινωνικών αξιών και προτύπων της σύγχρονης κοινωνίας.

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πώς οι επικρατούσες κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες λειτούργησαν ως διαδικασίες διαμόρφωσης της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση.

Για την προσέγγιση των πολύπλευρων αυτών διαστάσεων η ενότητα αναπτύσσεται σε δύο θεματικούς άξονες. Στον πρώτο άξονα εξετάζεται η φυσική αγωγή στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων (εκπαιδευτική πολιτική, νομοθεσία, αναλυτικά προγράμματα, εκσυγχρονισμός και εκπαίδευση εκπαιδευτικών). Στο δεύτερο άξονα εξετάζονται οι ιδεολογικές επιρροές που διαμόρφωσαν τις εκπαιδευτικές πρακτικές στη φυσική αγωγή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Εξετάζουν το ρόλο, την επιρροή και τη σημασία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση

 • Αναγνωρίζουν τη στενή διασύνδεση του πεδίου της Φυσικής Αγωγής με τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες της κάθε περιόδου

 • Διερευνούν και να αναλύουν κριτικά τις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό

 • αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά ευρήματα

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Φυσική Αγωγή και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις

 • Φυσική Αγωγή: κατασκευές της ταυτότητας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

 

Αναλυτική διάρθρωση της ΘΕ

1. Φυσική Αγωγή και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις

Μέσω επιλεγμένων αναφορών στην εκπαιδευτική νομοθεσία και τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, θα προσεγγίσουμε το σύνολο των επιλογών, των ενεργειών και των μέσων που διαμορφώνονται και χρησιμοποιούνται από το κράτος για την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό θα μας απασχολήσουν ειδικότερα ζητήματα όπως:

 • Η Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων

 • Η Φυσική Αγωγή στα εκπαιδευτικά προγράμματα των αυταρχικών καθεστώτων

 • Η Φυσική Αγωγή  στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών

2. Φυσική Αγωγή: κατασκευές της ταυτότητας

Η αντιμετώπιση της Φυσική αγωγή ως μέσου αγωγής και η σύνδεσή της με την εκπαίδευση θέτει το σώμα, μέσω των πολλαπλών πρακτικών γύμνασης, στο επίκεντρο ιδεολογικών διεργασιών και χρήσεων από τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό θα μας απασχολήσουν ειδικότερα ζητήματα όπως:

 • Φυσικής Αγωγή και κοινωνική τάξη

 • Φυσικής Αγωγή και κοινωνικό φύλο

 • Φυσική αγωγή: εθνική συγκρότηση και εθνικισμός

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu