ΑΣΚ63 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Y, 30 ECTS)

Κωδικός ΘΕ: ΑΣΚ63

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Eλληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα Θ.Ε. του προγράμματος. Η διάρκειά της είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η διπλωματική εργασία μπορεί να στηρίζεται σε πρωτογενής εμπειρική έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και να αφορά σε ζητήματα σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες και τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Το θέμα της προτείνεται από τον φοιτητή και διαμορφώνεται στην τελική του μορφή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή-σύμβουλο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) η φοιτήτρια/ο φοιτητής αναμένεται να:

  • είναι σε θέση να διεξάγει πρωτότυπη κοινωνική έρευνα σε ζητήματα σχετικά με τον αθλητισμό και τη σωματική αγωγή

  • αναγνωρίζει, εφαρμόζει και συνδυάζει τις διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές των κοινωνικών επιστημών (εθνογραφική έρευνα, αρχειακή έρευνα, ανάλυση λόγου και περιεχομένου, ποσοτική κοινωνική έρευνα) στη μελέτη του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής

  • γνωρίζει και τηρεί τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας της κοινωνικής έρευνας

Προαπαιτούμενα: Επιτυχής ολοκλήρωση των 9 ΘΕ του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

Main Menu