Διάρθρωση για τους φοιτητές με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 

Διάρθρωση

Η Διάρθρωση του προγράμματος

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. ΔΓΡ 50 Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή Υ¹ (10)
 2. ΔΓΡ 51 Ρεύματα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (18ος - 20ος αιώνας) Υ (10)
 3. ΔΓΡ 52 Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος - 21ος αιώνας) Υ (10)

2o ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. ΔΓΡ 53 Πεζός λόγος – Ποιητικός λόγος Υ (10)           
 2. ΔΓΡ 54 Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές Υ (10)
 3. ΔΓΡ 55 Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής I Υ (10)

3o ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. ΔΓΡ 60 Θεατρική Γραφή Ε (10)
 2. ΔΓΡ 61 Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή Ε² (10)    
 3. ΔΓΡ 62 Δημοσιογραφικός λόγος (Μ.Μ.Ε., διαφήμιση) Ε (10)
 4. ΔΓΡ 63 Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση  Ε (10)

4o ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. ΔΓΡ 64  Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής ΙΙ Υ (10)    
 2. ΔΓΡ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΥΕ³ (20)

       ή

       2. ΔΓΡ66 Πρακτική Άσκηση ΥΕ (20)

¹ Υ= Υποχρεωτική
² Ε= Επιλογής
³ ΥΕ= Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτική

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε. θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε τη ΔΓΡ50. Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε και δεύτερη Θ.Ε. μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των Θ.Ε. ΔΓΡ 51 και ΔΓΡ 52.

Στο δεύτερο εξάμηνο, εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΔΓΡ50, μπορείτε να επιλέξετε όποια Θ.Ε. επιθυμείτε από το σύνολο των παρεχομένων Θ.Ε. των δύο πρώτων εξαμήνων. Συνιστάται ιδιαιτέρως ο γόνιμος συνδυασμός θεωρητικών Θ.Ε. των δύο πρώτων εξαμήνων με την εμπειρία «δημιουργικής γραφής» στα εργαστήρια της ΔΓΡ55. Εάν δεν έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη Θ.Ε. ΔΓΡ50 θα πρέπει να την δηλώσετε υποχρεωτικά στο Β’ εξάμηνο.

Στο τρίτο εξάμηνο εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 50 μπορείτε να επιλέξετε όποια ΘΕ επιθυμείτε από το σύνολο των παρεχόμενων Θ.Ε. των τριών (3) πρώτων εξαμήνων. Δεδομένου ότι οι  ΘΕ που προσφέρονται στο 3ο εξάμηνο είναι Θ.Ε. επιλογής μπορείτε να επιλέξετε 3 από τις 4. Εάν δεν έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη ΔΓΡ 50 θα πρέπει υποχρεωτικά να τη δηλώσετε στο 3ο εξάμηνο.

Στο τέταρτο εξάμηνο εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 50 μπορείτε να δηλώσετε όποια Θ.Ε. επιθυμείτε από τα προηγούμενα εξάμηνα και τη Θ.Ε. ΔΓΡ 64 του 4ου εξαμήνου. Όμως, για να δηλώσετε τη ΔΓΡ 64 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 55.

Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ή για τη δήλωση της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. που προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα.

Προσοχή: στο όριο επιλογής των τριών (3) Θ.Ε. ανά εξάμηνο που δηλώνονται, δεν προσμετρούνται οι Θ.Ε. στις οποίες οι φοιτητές επανεγγράφονται έχοντας κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής για εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των δηλωθέντων Θ.Ε. ετησίως δεν υπερβαίνει τα 60 ECTS.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η απόκτηση 120 Πιστωτικών μονάδων (ECTS), η οποία προκύπτει από την επιτυχή εξέταση δέκα (10) Θ.Ε., την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ή την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. 

Μέθοδος διδασκαλίας:  εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu