Διάρθρωση για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-2018

 

1ο εξάμηνο

ΕΑΓ 50 Ειδική Αγωγή (20 ECTS)

ΕΑΓ 51 Γλωσσική ανάπτυξη (10 ECTS)

2ο εξάμηνο

ΕΑΓ 52 Γλωσσική Επεξεργασία (10 ECTS) 

ΕΑΓ 53 Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου: Θεωρητικές προσεγγίσεις (20 ECTS)

3ο εξάμηνο

ΕΑΓ 60 Σχεδιασμός έρευνας στην Ειδική Αγωγή (10 ECTS) 

ΕΑΓ 61 Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (20 ECTS)

4ο εξάμηνο

ΕΑΓ 62 Ενότητα Πρακτική Άσκηση (ΕΠΑ) (30 ECTS)

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Όλες οι Θεματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές.
Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) ΘΕ το εξάμηνο.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνετε ΘΕ επόμενου ή να επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).
Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την ΕΑΓ50.
Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε τις ΘΕ των επόμενων εξαμήνων σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της κάθε ΘΕ.
Στο δεύτερο εξάμηνο, προκειμένου να επιλέξετε την ΕΑΓ52 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την ΕΑΓ51 ενώ για να επιλέξετε την ΕΑΓ53 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις ΘΕ ΕΑΓ50 και ΕΑΓ51.
Στο τρίτο εξάμηνο, προκειμένου να επιλέξετε την ΕΑΓ60 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την ΕΑΓ50. Για να επιλέξετε την ΕΑΓ61 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ των δύο πρώτων εξαμήνων (ΕΑΓ50, ΕΑΓ51, ΕΑΓ52, ΕΑΓ53).
Στο τέταρτο εξάμηνο, προκειμένου να επιλέξετε την ΕΑΓ62 (Πρακτική Άσκηση) πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις ΘΕ ΕΑΓ50, ΕΑΓ51, ΕΑΓ52, ΕΑΓ53, ΕΑΓ60 & ΕΑΓ61. 
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η απόκτηση 120 Πιστωτικών μονάδων (ECTS), η οποία προκύπτει από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ, καθώς και της Πρακτικής Άσκησης (η οποία θα διεξάγεται σε δημόσιες δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές προφορικού και γραπτού λόγου).

 

 

Main Menu