Εκπαίδευση Ενηλίκων έτος εισαγωγής το 2017-2018

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση.

Εμβέλεια του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει αποκτήσει φήμη και εμβέλεια στην Ελλάδα και διεθνώς, πράγμα που τεκμηριώνεται από τα εξής:
· Κάθε χρόνο αιτούνται να εισαχθούν περίπου 1.200 υποψήφιοι φοιτητές.
· Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει το εκπαιδευτικό υλικό και τη μεθοδολογία του Προγράμματος.
· Το ΕΑΠ αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα τον Peter Jarvis, κορυφαίο στοχαστή της εκπαίδευσης ενηλίκων, στενό συνεργάτη της ομάδας των καθηγητών-συμβούλων της ΘΕ ΕΚΕ52.
· Ανετέθη από το ΕΑΠ στους διδάσκοντες στο Πρόγραμμα να επιμορφώσουν τα νέα μέλη του Συμβουλευτικού - Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευσης από απόσταση (2012-2013).
· Το ΕΑΠ, μέσω του ανθρώπινου δυναμικού του Προγράμματος, συμμετέχει ή συμμετείχε ως βασικός εταίρος:
- Στη διοργάνωση της 9ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση (2011).
- Στην εκπαίδευση των 10.000 εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (2006-2009).
- Στην εθνική μελέτη για τη διαμόρφωση του προφίλ και των διαδικασιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης των 15.000 υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων (2011-2012).
- Στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης (ανάθεση από το Υφυπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) (2012-2013).
- Στην επιμόρφωση 4.000 εκπαιδευτών και στη διαμόρφωση 110 πακέτων διδακτικού υλικού για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων (2012-2014).
- Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ARTiT: Development of Innovative, Methods of Training the Trainers.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού, οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:
- Κατανοούν την κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων στο εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο.
- Εμβαθύνουν στις βασικές – και ιδιαίτερα τις σύγχρονες – θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων.
- Κατανοούν τη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών και μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων, του συντονισμού της εκπαιδευόμενης ομάδας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
- Εφαρμόζουν τις βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων στις εκπονούμενες γραπτές εργασίες, στις μικροδιδασκαλίες που γίνονται στη διάρκεια των δια ζώσης συναντήσεων, καθώς και μέσω της συμμετοχής τους σε ευρύ φάσμα συνεδρίων, συνδιασκέψεων, εργαστηρίων, εθνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, καθώς και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
- Εφαρμόζουν καινοτομικές πρακτικές εκπαίδευσης και συντονισμού ομάδων εκπαιδευομένων.
- Κατανοούν τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, ώστε να μπορούν να εκπονούν καλύτερα τις γραπτές και διπλωματικές εργασίες τους, καθώς και να αξιοποιούν τα ερευνητικά δεδομένα και να αναπτύσσουν ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των επαγγελματικών καθηκόντων τους.
- Διαθέτουν εφόδια για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 14  Teaching training & education science
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0111-Education science

Διάρθρωση

 

H διάρθρωση του προγράμματος

1o έτος σπουδών
ΕΚΕ 50 Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων
ΕΚΕ 51 Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

2o έτος σπουδών
ΕΚΠ 62 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
ΕΚΕ 52 Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

3o έτος σπουδών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (32 ECTS)

 

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να επιλέξουν πρώτα τη ΘΕ ΕΚΕ50 η οποία είναι εισαγωγική ΘΕ στο πρόγραμμα σπουδών. Μπορούν παράλληλα, στο πρώτο έτος σπουδών να επιλέξουν και τη ΘΕ ΕΚΕ51ενώ στο δεύτερο έτος πρέπει να επιλέξουν πρώτα τη ΘΕ ΕΚΠ62 και τελευταία τη ΘΕ ΕΚΕ52.

Εάν ο/η φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει τη ΘΕ ΕΚΠ64 μπορεί να παρακολουθήσει μόνο τις τρεις ΘΕ  ΕΚΕ51, ΕΚΕ52 και ΕΚΠ62. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς και τις τέσσερις (4) ΘΕ του προγράμματος και να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος.

Διδάσκοντες

Συντονιστές ΘΕ:

ΕΚΕ50: ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΕ51: ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΚΕ52: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΕΚΠ51: ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις: 300

Γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. οι οποίοι εργάζονται ή εργάστηκαν

 • στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) ή
 • στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ή
 • στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ή
 • σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ή
 • σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ή
 • σε προγράμματα Συμβουλευτικής Γονέων, ή
 • σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή
 • σε Κ.Ε.ΣΥ.Υ. πιστοποιημένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ  ή
 • σε Ν.Ε.Λ.Ε., ή
 • στις Διαχειριστικές Αρχές/Ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων και Περιφερειών
 • στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Επίσης,
 • όσοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών άνω των 100 ωρών, ή
 • είναι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένοι από Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ, ή Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή
 • είναι εγγεγραμμένοι στο εισαγωγικό μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή
 • εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας ή
 • στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή
 • στο Μητρώο Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή
 • στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ

β) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Νηπιαγωγών ή Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής ή Πληροφορικής ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή Αγγλικής Φιλολογίας ή Γαλλικής Φιλολογίας ή Γερμανικής Φιλολογίας ή Ιταλικής Φιλολογίας ή Ισπανικής Φιλολογίας ή Ψυχολογίας ή Θεολογίας ή Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Θεατρολογίας ή Μουσικολογίας ή Μουσικής Επιστήμης ή Καλών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Κινηματογράφου ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικιακής Οικονομίας ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή κάτοχοι πτυχίων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ή απόφοιτοι των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» ή «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» ή «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» ή «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» ή απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. τετραετούς φοιτήσεως.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (α) καταλαμβάνουν 155 θέσεις και της κατηγορίας (β) 145 θέσεις.

 Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, τουλάχιστον της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της  αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούνται Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Ειδικές Διατάξεις

Διευκρινίσεις για τη σχέση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" και "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Φοιτητές ή απόφοιτοι του ενός από τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα "Σπουδές στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής-" ή "Εκπαίδευση Ενηλίκων" μπορούν να εισαχθούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, στο άλλο πρόγραμμα με τους παρακάτω όρους:

- Φοιτητές ή απόφοιτοι του προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» που εισάγονται από το 2004 -2005 στο πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής-» πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς 4 διαφορετικές ΘΕ από αυτές που ολοκλήρωσαν στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» συν τη διπλωματική εργασία.

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: κ. Αλέξιος Κόκκος, Καθηγητής ΕΑΠ.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:
Αριστέα Γαβριήλ
τηλ: 2610 367325 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες
τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu