Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός MSc

Σκοπός - Περιγραφή

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την αειφορική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος από τους επιστήμονες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την διαχείριση των έργων τεχνικής υποδομής, των κτιρίων, του αστικού δημόσιου χώρου, του τοπίου, των πόλεων, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής ή της προσαρμογής σε αυτή.

Κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό» στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

1. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής»

2. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων»

3. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής»

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, και ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τις βασικές αρχές της αειφορίας, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, να προβούν σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Να κατανοούν τις αρχές των περιβαλλοντικών διεργασιών και της ρύπανσης, την επίδρασή τους στον άνθρωπο, καθώς και την επίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
  • Να μπορούν να σχεδιάσουν τα έργα υποδομής (συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά, έργα προστασίας ακτών και από τη διάβρωση, τα έργα προστασίας από τη ρύπανση, κτλ), τα κτίρια, τις πόλεις και παραγωγικές δραστηριότητες με αειφορικά περιβαλλοντικό τρόπο.
  • Να μπορούν να κατανοούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, να εφαρμόζουν τρόπους περιορισμού των αερίων θερμοκηπίου και προσαρμογής σε έναν κόσμο με διαφορετικό κλίμα. 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 2 έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: Environmental Protection
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:  0712 “Environmental protection technology”

 

Διάρθρωση

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα (9) Θεματικές Ενότητες και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό» σε τρεις (3) Κατευθύνσεις.

Η επιλογή της Κατεύθυνσης είναι υποχρεωτική. Η πρώτη ΘΕ ΠΣΧ50 «Αειφορία-Περιβαλλοντική Αξιολόγηση» είναι ΘΕ κορμού, δηλαδή κοινή και στις τρεις (3) Κατευθύνσεις.

 

Κατεύθυνση 1: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής»

1ο έτος σπουδών 

ΠΣΧ50  Αειφορία – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση

ΠΣΧ51  Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός

ΠΣΕ53  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ενεργειακών, Υδραυλικών Έργων και Θαλάσσιων Έργων

                                      

2ο έτος σπουδών

ΠΣΧ61 Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) (40 ECTS) 

 

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Κατά το α' έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΧ51. Εάν ο/η φοιτητής/ήτρια διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΕ53. 

Στο β’ έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξει την ΠΣΧ61 ενώ μπορεί παράλληλα να εκπονήσει και τη ΜΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης. 

 

Κατεύθυνση 2: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» 

1ο έτος σπουδών

ΠΣΧ50  Αειφορία - Περιβαλλοντική Αξιολόγηση

ΠΣΧ51 Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός

ΠΣΠ53  Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός και Διευθέτηση Ανοικτών Χώρων

 

2ο έτος σπουδών

ΠΣΠ62  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) (40 ECTS)

 

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Κατά το α' έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΧ51. Εάν ο/η φοιτητής/ήτρια διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΠ53.

Στο β’ έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξει την ΠΣΠ62 ενώ μπορεί παράλληλα να εκπονήσει και τη ΜΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης. 

 

Κατεύθυνση 3: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της  Κλιματικής Αλλαγής»  

1ο έτος σπουδών

ΠΣΧ50  Αειφορία - Περιβαλλοντική Αξιολόγηση

ΠΣΚ51 Φαινόμενο του Θερμοκηπίου - Κλιματική Αλλαγή

ΠΣΚ52 Περιορισμός των Αερίων Θερμοκηπίου

 

2ο έτος σπουδών

ΠΣΚ60  Προσαρμογή σε έναν Κόσμο με Διαφορετικό Κλίμα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) (40 ECTS)

 

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Κατά το α' έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΚ51. Εάν ο φοιτητής διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΚ52.

Στο β’ έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξει την ΠΣΚ60 ενώ μπορεί παράλληλα να εκπονήσει και τη ΜΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης.

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 260

Γίνονται δεκτοί/ές:

α) Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων/Σχολών Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών

β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων/Σχολών Αγροτικής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Γεωγραφίας ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή τμημάτων Γεωπονίας/Δασολογίας (Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Βιοτεχνολογίας) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιστήμης ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή Επιστημών της Θάλασσας ή Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μεσογειακών Σπουδών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Περιβάλλοντος ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Στατιστικής ή Τουριστικών Σπουδών ή Φυσικής ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του ΕΑΠ ή Χημείας ή Μηχανικοί Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών

γ) Πτυχιούχοι ΤΕΙ στην ειδικότητα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών & Πολιτικών Μηχανικώνή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ή Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Έργων Υποδομής, Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ ή Πολιτικών Δομικών Έργων, ΤΕ ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕ.

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών (α) και (β) καταλαμβάνουν 234 θέσεις (90% των προσφερομένων θέσεων).

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (γ) καταλαμβάνουν 26 θέσεις (10% των προσφερομένων θέσεων).

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και συναφείς τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Δήμας Αθανάσιος

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Οικονόμου Δημήτριος

τηλ: 2610 367314 - fax: 2610 367110 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu