Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός MSc

Σκοπός - Περιγραφή

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την αειφορική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος από τους επιστήμονες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την διαχείριση των έργων τεχνικής υποδομής, των κτιρίων, του αστικού δημόσιου χώρου, του τοπίου, των πόλεων, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής ή της προσαρμογής σε αυτή.

Κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό» στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

  1. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής»
  2. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων»
  3. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής»
  4. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Παραγωγικών Δραστηριοτήτων» (Η κατεύθυνση 4 δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, και ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τις βασικές αρχές της αειφορίας, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, να προβούν σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Να κατανοούν τις αρχές των περιβαλλοντικών διεργασιών και της ρύπανσης, την επίδρασή τους στον άνθρωπο, καθώς και την επίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
  • Να μπορούν να σχεδιάσουν τα έργα υποδομής (συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά, έργα προστασίας ακτών και από τη διάβρωση, τα έργα προστασίας από τη ρύπανση, κτλ), τα κτίρια, τις πόλεις και παραγωγικές δραστηριότητες με αειφορικά περιβαλλοντικό τρόπο.
  • Να μπορούν να κατανοούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, να εφαρμόζουν τρόπους περιορισμού των αερίων θερμοκηπίου και προσαρμογής σε έναν κόσμο με διαφορετικό κλίμα. 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 2 έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: Environmental Protection
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:  0712 “Environmental protection technology”

 

Διάρθρωση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκατρείς Θεματικές Ενότητες και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό» σε τέσσερις (4) Κατευθύνσεις.

Η επιλογή της Κατεύθυνσης είναι υποχρεωτική. Η πρώτη ΘΕ ΠΣΧ50 «Αειφορία-Περιβαλλοντική Αξιολόγηση» είναι ΘΕ κορμού, δηλαδή κοινή και στις τέσσερις (4) Κατευθύνσεις.

 

Κατεύθυνση 1: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής»

1ο έτος σπουδών 

ΠΣΧ50  Αειφορία – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση

ΠΣΧ51  Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός

ΠΣΕ53  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ενεργειακών, Υδραυλικών Έργων και Θαλάσσιων Έργων                                        

2ο έτος σπουδών

ΠΣΧ61 Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (40 ECTS)

 

 

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Κατά το α' έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΧ51. Εάν ο/η φοιτητής/ήτρια διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΕ53. 

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης. 

 

Κατεύθυνση 2: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» 

1ο έτος σπουδών

ΠΣΧ50  Αειφορία - Περιβαλλοντική Αξιολόγηση

ΠΣΧ51 Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός

ΠΣΠ53  Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός και Διευθέτηση Ανοικτών Χώρων

2ο έτος σπουδών

ΠΣΠ62  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (40 ECTS)

 

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Κατά το α' έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΧ51. Εάν ο/η φοιτητής/ήτρια διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΠ53.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης. 

 

Κατεύθυνση 3: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της  Κλιματικής Αλλαγής»  

1ο έτος σπουδών

ΠΣΧ50  Αειφορία - Περιβαλλοντική Αξιολόγηση

ΠΣΚ51 Φαινόμενο του Θερμοκηπίου - Κλιματική Αλλαγή

ΠΣΚ52 Περιορισμός των Αερίων Θερμοκηπίου

2ο έτος σπουδών

ΠΣΚ60  Προσαρμογή σε έναν Κόσμο με Διαφορετικό Κλίμα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (40 ECTS)

 

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Κατά το α' έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΚ51. Εάν ο φοιτητής διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΚ52.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης.

 

Κατεύθυνση 4: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Παραγωγικών Δραστηριοτήτων»   (δεν θα προσφερθεί το ακαδ. έτος 2017-2018)

1ο έτος σπουδών

ΠΣΧ50  Αειφορία – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση 

ΠΣΔ51  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πρωτογενούς Τομέα

ΠΣΔ52  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Δευτερογενούς Τομέα

2ο έτος σπουδών

ΠΣΔ60  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Τριτογενούς Τομέα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (40 ECTS)

 

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Κατά το α' έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΔ51. Εάν ο φοιτητής διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΔ52.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης. 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις: 260

Γίνονται δεκτοί:

α)  Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων, και Συστημάτων,

β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Γεωλογίας ή Χημείας ή Φυσικής ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του ΕΑΠ, Επιστήμης των Υλικών ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Γεωπονίας ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, ή Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ή Περιβάλλοντος ή Γεωγραφίας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, ή Οικονομικών Επιστημών, ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Σχολής Πλοιάρχων ή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ή Μηχανικοί Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών ή Πυροσβεστών ή Ανθυποπυραγών.

γ)  Πτυχιούχοι ΤΕΙ στην ειδικότητα Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών (α) και (β) καταλαμβάνουν το 90% των θέσεων.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (γ) καταλαμβάνουν το 10% των θέσεων.

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση: 
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.  
β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι  έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:κα Μαριάννα Ταλιούρη

τηλ: 2610 367343 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu