ΠΣΕ53 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ενεργειακών, Υδραυλικών Έργων και Θαλάσσιων Έργων

Κωδικός ΘΕ: ΠΣΕ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική στην 1η Κατεύθυνση (Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής)

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να μεταδώσει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους προσέγγισης για περιβαλλοντικό σχεδιασμό των κυριότερων έργων υποδομής: παράκτιων και θαλάσσιων έργων, υδραυλικών έργων, ενεργειακών έργων καθώς και του προβλήματος της διάβρωσης, προστασίας και αποκατάστασης του εδάφους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν κατανοήσει τα παρακάτω ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν περιβαλλοντικά τα μελετώμενα έργα υποδομής.

  1. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Παράκτιων και Θαλάσσιων Έργων: κατανόηση των θαλασσίων και παράκτιων διεργασιών (κυματισμοί, κυματογενή ρεύματα, στερεομεταφορά, μορφοδυναμική) ώστε να σχεδιαστούν έργα προστασίας των ακτών. Κατανόηση και εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.
  2. Διάβρωση και Προστασία Εδάφους, Αποκατάσταση Εδάφους: κατανόηση των φαινομένων της διάβρωσης, μέθοδοι προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση, αποκατάσταση διαβρωμένων και ρυπασμένων εδαφών.
  3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων: μελέτη του συνολικού κυκλώματος του νερού (φράγματα, αγωγοί μεταφοράς νερού, καθαρισμός νερού, αγωγοί μεταφοράς λυμάτων, διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων) και των επιπτώσεών του στο περιβάλλον, ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί περιβαλλοντικά ορθά ένα υδραυλικό έργο.
  4. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ενεργειακών Έργων: μελέτη του συνολικού κυκλώματος της ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα (ανίχνευση, εξόρυξη, μεταφορά, κατεργασία, διαχείριση), ανανεώσιμες πηγές (υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή, βιομάζα, γεωθερμία) και πυρηνική ενέργεια, καθώς και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί περιβαλλοντικά ορθά ένα ενεργειακό έργο.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Παράκτιων και Θαλάσσιων Έργων
  2. Διάβρωση και Προστασία Εδάφους, Αποκατάσταση Εδάφους
  3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων
  4. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ενεργειακών Έργων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. 

Main Menu