ΠΣΠ53 Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός και Διευθέτηση Ανοικτών Χώρων

Κωδικός ΘΕ: ΠΣΠ53  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική στην 2η Κατεύθυνση (Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων)

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΡΟΔΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα που αναπτύσσονται στην παρούσα Θεματική Ενότητα έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις, που αναπτύχθηκαν στις δύο προηγούμενες γενικές θεματικές ενότητες και αφορούν στον περιβαλλοντικό αστικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό των ανοικτών χώρων και του τοπίου με στόχο την αειφόρο διαχείριση του αστικού χώρου και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις πόλεις. Ο περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός, σε συνδυασμό με τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των κτιρίων στοχεύει στην προσέγγιση των προβλημάτων της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και διαχείρισης του δομημένου χώρου, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι σπουδαστές/άστριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες:

  1. Κατανόηση του τρόπου κατασκευής  του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (αρχιτεκτονικές λύσεις και οικιστικά σύνολα)
  2. Κατανόηση της δημιουργίας των παραδοσιακών κτισμάτων και οικισμών  και αξιολόγηση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων που προκύπτουν κατά τη μετάβαση των παραδοσιακών οικισμών στη σύγχρονη φάση ανάπτυξης
  3. Κατανόηση της άρθρωσης μεταξύ κτισμάτων και πολεοδομικού ιστού και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οικοδομική δραστηριότητα
  4. Γνώση για το Νομικό πλαίσιο, τους φορείς προστασίας και τις πολιτικές για το αστικό περιβάλλον
  5. Αναγνώριση των γενικών και ειδικών κατηγοριών των δημόσιων υπαιθρίων χώρων και ικανότητα πρότασης λύσεων  με περιβαλλοντική οπτική
  6. Κατανόηση της έννοιας του τοπίου για το σχεδιασμό υπαιθρίων χώρων και των παραμέτρων σχεδιασμού τοπίου μεγάλης κλίμακας
  7. Γνώση των ιδιοτήτων των οικοδομικών υλικών σε σχέση με την οικολογική τους συμπεριφορά, την τοξικότητα και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και κατανόηση των εννοιών της επανάχρησης και της ανακύκλωσης των οικοδομικών υλικών
  8. Ικανότητα πρότασης λύσεων για την εξοικονόμηση νερού, την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων στη λειτουργία της πόλης

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Περιβαλλοντική Προσαρμογή της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής

2. Αρχές και Εφαρμογές Πολεοδομικού Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

3. Πολεοδομικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα και στον Κόσμο

4. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ανοιχτών Χώρων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. 

Main Menu