ΠΣΚ52 Περιορισμός των Αερίων Θερμοκηπίου

Κωδικός ΘΕ: ΠΣΚ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική στην 3η Κατεύθυνση (Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής)

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να μεταδώσει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους προσέγγισης για τον διαχειριστικό και τεχνολογικό περιορισμό των αερίων θερμοκηπίου, την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τις συμφωνίες για τον περιορισμό των αερίων θερμοκηπίου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν κατανοήσει τους τρόπους περιορισμού της εκπομπής των αερίων θερμοκηπίου, την προβληματική των κλασσικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τις πολιτικές και τις συμφωνίες για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. Θα μπορούν να προτείνουν τρόπους περιορισμού της εκπομπής των αερίων θερμοκηπίου καθώς και να σχεδιάσουν διεργασίες με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Διαχειριστικός Περιορισμός Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου

2. Τεχνολογικός Περιορισμός Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου

3. Συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

4. Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές Περιορισμού Αερίων Θερμοκηπίου – Διεθνείς Συμφωνίες

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. 

Main Menu