ΠΣΔ51 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πρωτογενούς Τομέα (H Θ.Ε. δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

Κωδικός ΘΕ: ΠΣΔ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική στην 4η Κατεύθυνση(Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Παραγωγικών Δραστηριοτήτων)

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να μεταδώσει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους προσέγγισης ώστε να κατανοηθούν τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα: γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και εξορυκτικών δραστηριοτήτων, τις επιδράσεις τους στο περιβάλλον καθώς και τρόπους περιβαλλοντικού σχεδιασμού των σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των. Ειδικότερα, εξετάζονται:

1. Παρουσίαση του Πρωτογενούς Τομέα και των Περιβαλλοντικών του Επιπτώσεων

2. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Γεωργίας-Κτηνοτροφίας

3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Αλιείας

4. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν κατανοήσει τα παρακάτω:

1. Παρουσίαση του Πρωτογενούς Τομέα και των Περιβαλλοντικών του Επιπτώσεων: τις βασικές αρχές του πρωτογενούς τομέα, όπως ιστορικό, αριθμητικά δεδομένα, νομοθεσία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το συνολικό κύκλωμα του πρωτογενούς τομέα (ανάλυση κύκλου ζωής).

2. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Γεωργίας-Κτηνοτροφίας: τις βασικές αρχές της γεωργίας/κτηνοτροφίας, όπως ιστορικό, αριθμητικά δεδομένα, νομοθεσία κτλ, τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, μεθόδους και διαδικασίες περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σχεδιασμός αειφορικής γεωργίας/κτηνοτροφίας.

3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Αλιείας: τις βασικές αρχές της αλιείας, όπως ιστορικό, αριθμητικά δεδομένα, νομοθεσία κτλ, τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, μεθόδους και διαδικασίες περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σχεδιασμός αειφορικής αλιείας.

4. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων: τις βασικές αρχές των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, όπως ιστορικό, αριθμητικά δεδομένα, νομοθεσία κτλ, τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, μεθόδους και διαδικασίες περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σχεδιασμός αειφορικών εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Παρουσίαση του Πρωτογενούς Τομέα και των Περιβαλλοντικών του Επιπτώσεων

2. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Γεωργίας-Κτηνοτροφίας

3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Αλιείας

4. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. 

Main Menu