ΚΑΟ50 Έννοιες και θεωρίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός- Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τις/ους φοιτήτριες/τές στο αντικείμενο της ΚΑΟ. Για το σκοπό αυτό, είναι διαρθρωμένη σε δύο βασικές υποενότητες. Στη πρώτη, πραγματοποιείται μια συστηματική συζήτηση που έχει σκοπό να περιγράψει το περιεχόμενο και τα θεωρητικά θεμέλια της έννοιας της ΚΑΟ σε σχέση με έννοιες που έχουν παρεμφερές περιεχόμενο. Στη δεύτερη, πραγματοποιείται μια ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικών, κλασικών και σύγχρονων, προσεγγίσεων της ΚΑΟ, προκειμένου οι φοιτήτριες/τές να αντιληφθούν τον πλούτο της σχετικής επιστημονικής συζήτησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν το περιεχόμενο, την ιστορία και τα θεωρητικά θεμέλια της έννοιας της ΚΑΟ και να αναγνωρίζουν τη διαφορά της από παρεμφερείς έννοιες.
  • Κατανοούν το περιεχόμενο των εννοιών που συχνά πλαισιώνουν τη μελέτη της ΚΑΟ.
  • Γνωρίζουν τις απαρχές της θεωρητικής συζήτησης για την ΚΑΟ και να κατανοούν τη βαρύτητα που έχουν οι παλαιότερες προσεγγίσεις στη σημερινή συζήτηση.
  • Γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές και επιστημολογικές παραδοχές και τα κεντρικά επιχειρήματα των σύγχρονων προσεγγίσεων της ΚΑΟ.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  2. Κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu