ΚΑΟ50 Έννοιες και θεωρίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός- Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τις/ους φοιτήτριες/τές στο αντικείμενο της ΚΑΟ. Για το σκοπό αυτό, είναι διαρθρωμένη σε δύο βασικές υποενότητες. Στη πρώτη, πραγματοποιείται μια συστηματική συζήτηση που έχει σκοπό να περιγράψει το περιεχόμενο και τα θεωρητικά θεμέλια της έννοιας της ΚΑΟ σε σχέση με έννοιες που έχουν παρεμφερές περιεχόμενο. Στη δεύτερη, πραγματοποιείται μια ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικών, κλασικών και σύγχρονων, προσεγγίσεων της ΚΑΟ, προκειμένου οι φοιτήτριες/τές να αντιληφθούν τον πλούτο της σχετικής επιστημονικής συζήτησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν το περιεχόμενο, την ιστορία και τα θεωρητικά θεμέλια της έννοιας της ΚΑΟ και να αναγνωρίζουν τη διαφορά της από παρεμφερείς έννοιες.
  • Κατανοούν το περιεχόμενο των εννοιών που συχνά πλαισιώνουν τη μελέτη της ΚΑΟ.
  • Γνωρίζουν τις απαρχές της θεωρητικής συζήτησης για την ΚΑΟ και να κατανοούν τη βαρύτητα που έχουν οι παλαιότερες προσεγγίσεις στη σημερινή συζήτηση.
  • Γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές και επιστημολογικές παραδοχές και τα κεντρικά επιχειρήματα των σύγχρονων προσεγγίσεων της ΚΑΟ.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  2. Κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu