ΚΑΟ50 Έννοιες και θεωρίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός- Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τους φοιτητές στο αντικείμενο της ΚΑΟ. Για το σκοπό αυτό το μάθημα είναι διαρθρωμένο σε δύο βασικές υποενότητες. Στην πρώτη υποενότητα πραγματοποιείται μια συστηματική συζήτηση που έχει σκοπό να διευκρινίσει το περιεχόμενο και τα θεωρητικά θεμέλια της έννοιας της ΚΑΟ σε σχέση με έννοιες που έχουν παρεμφερές περιεχόμενο. Στη δεύτερη υποενότητα πραγματοποιείται μια ευσύνοπτη παρουσίαση της διαδρομής στις βασικές κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις της ΚΑΟ, προκειμένου οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα του θεωρητικού πλούτου της σχετικής επιστημονικής συζήτησης.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν το περιεχόμενο, την ιστορία και τα θεωρητικά θεμέλια της έννοιας της ΚΑΟ και να αναγνωρίζουν τη διαφορά της από παρεμφερείς έννοιες.
  • Κατανοούν το περιεχόμενο εννοιών που συχνά συνοδεύουν τη μελέτη της ΚΑΟ.
  • Γνωρίζουν τις απαρχές της θεωρητικής συζήτησης για την ΚΑΟ και να κατανοούν τη σημασία των παλαιότερων προσεγγίσεων στη σημερινή συζήτηση.
  • Γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές και επιστημολογικές παραδοχές και τα κεντρικά επιχειρήματα των σύγχρονων προσεγγίσεων της ΚΑΟ.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  2. Κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu