ΚΑΟ51 Οργανωτικές μορφές και τύποι της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός - Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η ανάδειξη των ποικίλων τύπων και μορφών με τις οποίες η ΚΑΟ καλύπτει τις ανάγκες του συνολικού φάσματος λειτουργιών του οικονομικού κύκλου και ειδικότερα: της επιχείρησης,  της αμοιβής της εργασίας και των συναλλαγών. Οι μορφές της ΚΑΟ άλλοτε καλύπτουν μία από τις παραπάνω λειτουργίες και άλλοτε ένα συνδυασμό τους εξυπηρετώντας γενικότερες αρχές που ξεπερνούν την οικονομική αποτελεσματικότητα και εμπεριέχουν την κάλυψη κοινωνικών κα περιβαλλοντικών αναγκών. Η διάρθρωση της ενότητας χωρίζεται σε  3 τμήματα που αφορούν σε μορφές / τύπους επιχειρήσεων, αμοιβής της εργασίας και συναλλαγών, επισημαίνοντας κάθε φορά και τις μικτές μορφές τους. Παράλληλα υπάρχει η αναγκαία ιστορική επισκόπηση της εξέλιξης ορισμένων βασικών και διαδεδομένων μομφών και η ανάπτυξη πληθώρας παραδειγμάτων που βοηθούν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές να κατανοήσουν το ευρύτατο φάσμα εγχειρημάτων που περιλαμβάνει η ΚΑΟ.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις πολλαπλές μορφές και τύπους επιχειρήσεων που περιλαμβάνει το πλαίσιο της ΚΑΟ
  • Να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις πολλαπλές μορφές και τύπους με τους οποίους αμείβεται η εργασία στο πλαίσιο της ΚΑΟ
  • Να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις πολλαπλές μορφές και τύπους των συναλλαγών στο πλαίσιο της ΚΑΟ

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Μορφές και τύποι επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  2. Μορφές και τύποι αμοιβής εργασίας στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  3. Μορφές και τύποι συναλλαγών στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu