ΚΑΟ51 Οργανωτικές μορφές και τύποι της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός - Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Η θεματική ενότητα σκοπεύει να δείξει πως οι διάφοροι τύποι της ΚΑΟ, ξεπερνώντας την αυστηρή κερδοσκοπική λογική, υπηρετούν αρχές που προάγουν την κάλυψη κοινωνικών - περιβαλλοντικών αναγκών και παράλληλα καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών που προκύπτουν στις διαφορετικές φάσεις του οικονομικού κύκλου. Η διάρθρωση της ενότητας χωρίζεται σε 3 μέρη που αφορούν σε μορφές / τύπους επιχειρήσεων, αμοιβής της εργασίας και συναλλαγών. Παράλληλα, παρατίθενται παραδείγματα που βοηθούν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές να κατανοήσουν το ευρύτατο φάσμα εγχειρημάτων που περιλαμβάνει η ΚΑΟ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με τά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Διακρίνουν τις πολλαπλές μορφές και τύπους επιχειρήσεων που περιλαμβάνει η ΚΑΟ.
  • Αντιλαμβάνονται πως αμείβεται η εργασία που παρέχεται στο πλαίσιο της ΚΑΟ.
  • Αντιλαμβάνονται τους πολλαπλούς τύπους των συναλλαγών στο πλαίσιο της ΚΑΟ.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Μορφές και τύποι επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  2. Μορφές και τύποι αμοιβής εργασίας στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  3. Μορφές και τύποι συναλλαγών στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu