ΚΑΟ60 Χωρική Ανάπτυξη, Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός  - Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εστιάσει στη σχέση της ΚΑΟ με την τοπική / κοινοτική και γενικότερα τη χωρική ανάπτυξη σε όλες τις κλίμακες. Παράλληλα, σκοπός της ενότητας είναι να αναδείξει ως σημαντικό συστατικό της ως παραπάνω σχέσης την κοινωνική καινοτομία  που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τα εγχειρήματα της ΚΑΟ. Για την ικανοποίηση αυτών των στοχεύσεων η ενότητα χωρίζεται σε τρία τμήματα. Στο πρώτο αναλύονται κριτικά μία σειρά προσεγγίσεων της ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στις χωρικές τους διαστάσεις. Στο δεύτερο τμήμα αναλύονται κριτικά οι προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας. Στο τρίτο τμήμα επιχειρείται η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των παραπάνω με την ΚΑΟ. Σε όλα τα τμήματα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη πληθώρας διεθνών και ελληνικών παραδειγμάτων.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και τις χωρικές τους διαστάσεις
  • Να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας
  • Να κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ της χωρικής ανάπτυξης, της κοινωνικής καινοτομίας οικονομίας και της ΚΑΟ
  • Να μπορούν να σχεδιάσουν σε επίπεδο κοινότητας και ευρύτερες κλίμακες την οργάνωση της ΚΑΟ με γνώμονα την παραγωγή κοινωνικών καινοτομιών

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Εναλλακτικές προσεγγίσεις της χωρικής ανάπτυξης και η σχέση τους με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  2. Προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας και οι σχέσεις της με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τη χωρική ανάπτυξη
  3. Χωρικές διαστάσεις και σχεδιασμός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την παραγωγή κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο της χωρικής ανάπτυξης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu