ΚΑΟ60 Χωρική Ανάπτυξη, Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εκτύπωση

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός  - Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Η θεματική ενότητα εστιάζει στη σχέση της ΚΑΟ με την τοπική / κοινοτική και γενικότερα τη χωρική ανάπτυξη σε όλες τις κλίμακες. Παράλληλα, σκοπός της είναι να αναδείξει ως σημαντικό συστατικό της παραπάνω σχέσης την κοινωνική καινοτομία που είναι δυνατόν να προκύψει από εγχειρήματα της ΚΑΟ. Για την ικανοποίηση αυτών των στοχεύσεων η ενότητα χωρίζεται σε τρία τμήματα. Στο πρώτο, αναλύονται κριτικά μία σειρά προσεγγίσεων της ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στις χωρικές τους διαστάσεις. Στο δεύτερο, αναλύονται κριτικά οι προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας. Στο τρίτο, επιχειρείται η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των παραπάνω με την ΚΑΟ. Σε όλα τα τμήματα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη παραδειγμάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-     Γνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και τις χωρικές τους διαστάσεις.

-     Γνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας.

-     Γνωρίζουν τις σχέσεις μεταξύ της χωρικής ανάπτυξης, της κοινωνικής καινοτομίας και της ΚΑΟ.

-     Σχεδιάζουν σε επίπεδο κοινότητας και ευρύτερες κλίμακες την οργάνωση της ΚΑΟ με γνώμονα την παραγωγή κοινωνικών καινοτομιών.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Εναλλακτικές προσεγγίσεις της χωρικής ανάπτυξης και η σχέση τους με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  2. Προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας και οι σχέσεις της με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τη χωρική ανάπτυξη
  3. Χωρικές διαστάσεις και σχεδιασμός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την παραγωγή κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο της χωρικής ανάπτυξης

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).