ΚΑΟ61 Δημόσιες πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) έχει εισαχθεί στη δημόσια συζήτηση με την υποστήριξη διαφορετικών δρώντων υποκειμένων με συχνά αντιθετικές πολιτικές αντιλήψεις και πρακτικές όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εθνικές κυβερνήσεις με διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό, αλλά και κοινωνικά κινήματα ενάντια στις πολιτικές λιτότητας. Πώς εξηγείται η ελκυστικότητα της ΚΑΟ σε ένα τόσο ευρύ φάσμα πολιτικών αντιλήψεων και πρακτικών; Κατά πόσο η υποστήριξη της ΚΑΟ είναι ιδεολογικά ουδέτερη όπως συχνά παρουσιάζεται στη δημόσια συζήτηση; Υπάρχουν ανταγωνιστικοί λόγοι και διαφορετικές δημόσιες πολιτικές για την προώθηση της ΚΑΟ; Ποιες οι επιπτώσεις των δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΟ. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι να προσφέρει την απαραίτητη γνώση για τη διαμόρφωση στελεχών, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη χάραξη δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΟ στην Ελλάδα ιδιαίτερα στο πλαίσιο των προκλήσεων που θέτει η παρατεταμένη περίοδος κρίσης μέσα από την σε βάθος κατανόηση της θεσμικής πραγματικότητας άλλων χωρών με εμπειρία στην προώθηση της ΚΑΟ. Η συγκριτική ανάλυση των δημόσιων πολιτικών επιχειρεί να αποδομήσει την αντίληψη της ιδεολογικής ουδετερότητας που συχνά υιοθετείται στην προώθηση της ΚΑΟ, να αναδείξει τις διαφορές όπως αποτυπώνονται σε συγκεκριμένα πεδία διαμόρφωσης και άσκησης των δημόσιων πολιτικών και να αποδείξει ότι οι ερευνητικές διαφωνίες αναφορικά με τον ορισμό του πεδίου και τις χρησιμοποιούμενες έννοιες (κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα) δεν συνιστούν ακαδημαϊκό σχολαστικισμό, αλλά συμπυκνώνουν διαφορετικά οράματα και διαφορετικές πολιτικές πρακτικές.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στα πολιτικά οράματα των δημόσιων πολιτικών όπως σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε επιλεγμένες χώρες. 
  • Να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις στοχεύσεις των συγκεκριμένων δημόσιων πολιτικών μέσα από την αντίληψη των βασικών παραμέτρων που τις καθορίζουν.
  • Να υποβοηθούν στο σχεδιασμό και την άσκηση δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΟ.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Θεσμικά πλαίσια για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  2. Προνοιακές πολιτικές και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  3. Πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu