ΚΑΟ61 Δημόσιες πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Η ΚΑΟ έχει εισαχθεί στη δημόσια συζήτηση με την υποστήριξη διαφορετικών δρώντων υποκειμένων με συχνά αντιθετικές πολιτικές αντιλήψεις και πρακτικές όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εθνικές κυβερνήσεις με διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό, αλλά και κοινωνικά κινήματα ενάντια στις πολιτικές λιτότητας. Πώς εξηγείται η ελκυστικότητα της ΚΑΟ σε ένα τόσο ευρύ φάσμα πολιτικών αντιλήψεων και πρακτικών; Κατά πόσο η υποστήριξη της ΚΑΟ είναι ιδεολογικά ουδέτερη όπως συχνά παρουσιάζεται στη δημόσια συζήτηση; Υπάρχουν ανταγωνιστικοί λόγοι και διαφορετικές δημόσιες πολιτικές για την προώθηση της ΚΑΟ; Ποιες οι επιπτώσεις των δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΟ; Στο πλαίσιο των προκλήσεων που θέτει η παρατεταμένη περίοδος κρίσης, ο στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να αξιοποιήσει την εμπειρία άλλων χωρών στην προώθηση της ΚΑΟ προκειμένου να παράσχει την απαραίτητη γνώση για τη κατάρτιση στελεχών που θα είναι ικανά να συμβάλουν στο σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών για την ΚΑΟ στην Ελλάδα. Η συγκριτική ανάλυση των δημόσιων πολιτικών επιχειρεί να αποδομήσει την αντίληψη της ιδεολογικής ουδετερότητας που συχνά υιοθετείται στην προώθηση της ΚΑΟ, να αναδείξει τις διαφορές όπως αποτυπώνονται σε συγκεκριμένα πεδία διαμόρφωσης και άσκησης των δημόσιων πολιτικών και να αποδείξει ότι οι ερευνητικές διαφωνίες αναφορικά με τον ορισμό του πεδίου και τις χρησιμοποιούμενες έννοιες (κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα) δεν συνιστούν ακαδημαϊκό σχολαστικισμό αλλά, συμπυκνώνουν διαφορετικά οράματα και διαφορετικές πολιτικές πρακτικές.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-     Διακρίνουν το διαφορετικό πολιτικό πρόσημο των δημόσιων πολιτικών όπως σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε συγκεκριμένες χώρες.

-     Γνωρίζουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές καθώς και τις στοχεύσεις των τελευταίων.

-     Συμβάλουν στο σχεδιασμό και την άσκηση δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΟ.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Θεσμικά πλαίσια για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  2. Προνοιακές πολιτικές και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  3. Πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu