ΚΑΟ62 Κοινωνικά κινήματα, κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Σκοπός της ΘΕ είναι να συνδέσει την προβληματική της ΚΑΟ με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον εντός του οποίου έχει ιστορικά αναπτυχθεί. Ταυτόχρονα, στοχεύει να μελετήσει την ΚΑΟ σε συνάρτηση αφενός με τις εκάστοτε σχέσεις εξουσίας και αφετέρου με τις διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής.

Για τους σκοπούς αυτούς στην ΘΕ εξετάζεται η σχέση της ΚΑΟ με τα κοινωνικά κινήματα και το κράτος, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ιστορικό επίπεδο. Το στοιχείο που συνδέει τους δύο αυτούς παράγοντες είναι το ζήτημα των σχέσεων εξουσίας, το οποίο απασχολεί σημαντικό κομμάτι της βιβλιογραφίας για την ΚΑΟ. Από τη μια πλευρά, βρίσκεται το κράτος, ως η κατεξοχήν μορφή εξουσίας, η οποία ενίοτε περιορίζει τις δυνατότητες των εναλλακτικών εγχειρημάτων, άλλοτε ενισχύοντας ή και ενσωματώνοντας τα και άλλοτε καταστέλλοντάς τα, και από την άλλη τα κοινωνικά κινήματα, τα οποία όπως και τα εγχειρήματα της ΚΑΟ αμφισβητούν τις διάφορες μορφές εξουσίας και συχνά επιδιώκουν την κοινωνική αλλαγή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-     Αντιλαμβάνονται τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των στρατηγικών που υιοθετούν τα κοινωνικά κινήματα και τα εγχειρήματα της ΚΑΟ που προσβλέπουν στην κοινωνική αλλαγή.

-     Δανείζονται από το πεδίο έρευνας των κοινωνικών κινημάτων εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους/ις βοηθήσουν να προσεγγίσουν την ΚΑΟ.

-     Αναλύουν κριτικά τις ιστορικά διαφοροποιημένες μορφές αντιμετώπισης της ΚΑΟ από το κράτος.

-     Αντιλαμβάνονται την ιστορικότητα της πολιτικής διαμάχης γύρω από την ΚΑΟ.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Κοινωνικά Κινήματα και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  2. Κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu